คําชี้แจงการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

คําชี้แจงการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

อ้างอิงหน้า 44 จาก คู่มือวิทยฐานะ PA ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว22/2564

คําชี้แจงการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจํานงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจําวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ ที่สําคัญตามหลักสูตร ให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตําแหน่งและวิทยฐานะ ที่ดํารงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อํานวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดํารงตําแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่ง
1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้

ของผู้เรียน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ การแก้ปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือการสร้าง การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรกําหนดการดําเนินการในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในระหว่างการดําเนินการ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กรณีที่ข้าราชการครูย้าย รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายให้ทําการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทําข้อตกลงไว้เดิม ให้ดําเนินการดังนี้

1. กรณีที่ข้าราชการครูย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณให้จัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน กับผู้อํานวยการสถานศึกษาคนใหม่ในสถานศึกษาที่ย้ายไปดํารงตําแหน่ง

2. กรณีที่ข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ให้จัดทํา ข้อตกลงในการพัฒนางานในตําแหน่งครูกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. กรณีที่ข้าราชการครูได้รับมอบหมายให้ทําการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทําข้อตกลงไว้เดิม ให้ข้าราชการครูจัดทํารายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางานในวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายใหม่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือวิทยฐานะ PA ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว22/2564

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *