พลังครูไทยร่วมปกป้องการศึกษา..ปกป้องวิชาชีพครู

   13 พฤษภาคม 64 นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า “ใครกำลังทำร้ายเด็กไทย?
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นผลผลิตของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพุทธศักราช 2540 ซึ่งมีกฎหมายลูกอีกสามฉบับคือ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2546 ,พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 ส่งผลให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี”ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” นับตั้งแต่ปี 2548 นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 ปีและเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีอีก 4 ปีรวมเป็น 16 ปีนั้น ผลผลิตของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ก็คือนักเรียน นักศึกษาและบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ได้สร้างเด็กไทยคนไทยรุ่นใหม่ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมืองและพร้อมที่จะกำหนดอนาคตของประเทศไทย สร้างชาติ สร้างบ้าน สร้างเมือง นี่คือผลผลิตของนักเรียนและบัณฑิตที่เกิดจาก “ครูผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู”  มีอิสระทางวิชาการ ผู้มีอำนาจมองเห็นว่าการจัดการศึกษาดังกล่าวส่งผลต่อการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความคิดก้าวหน้า เป็นนักประชาธิปไตย จึงไม่พอใจอย่างยิ่ง ดังนั้น เมื่อมีการทำรัฐประหาร ปี 2557 ผู้มีอำนาจได้ตั้งธงไว้ว่าจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างคนขึ้นมาใหม่ถ้าปล่อยให้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 สร้างคนไทยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพออกมาเรื่อยๆ จะส่งผลให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในอนาคตของคนไทยรุ่นใหม่ ที่เป็นผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเข้าสู่สังคมประชาธิปไตยที่จะทำให้การจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม แก่ทุกคนในสังคม ดังนั้นผู้มีอำนาจจึงออกแบบการศึกษา ขึ้นใหม่ในรูปแบบ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับกอปศ.และฉบับกฤษฏีกาในปัจจุบันเพื่อจะออกแบบการศึกษาในการสร้างคนไทยรุ่นใหม่ ให้รับใช้ผู้มีอำนาจและระบอบเผด็จการเพราะคนคิดคือผู้มีอำนาจและระบอบเผด็จการ ดังนั้นเป้าหมาย “จึงจ้องทำลายวิชาชีพครู ไม่ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ไม่ให้มีสภาวิชาชีพ ไม่ให้มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา  และรวบอำนาจกลับมาอยู่ในระบบรวมศูนย์ที่ผู้มีอำนาจสามารถสั่งการได้จากบนสู่ล่าง” ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ จากน้ำมือของกลุ่มผู้มีอำนาจ  ผลกรรมจึงไปตกที่เด็กและประชาชนเพราะไปลิดรอนสิทธิของเด็กไทยในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามรัฐธรรมนูญฯปี พ.ศ.2560 มาตรา 54 บัญญัติไว้ว่า รัฐ มีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงการศึกษาภาคบังคับ 12 ปีให้ เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
     ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งหลาย จึงมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะปกป้องเด็กไทย ปกป้องการศึกษา และปกป้องประเทศชาติให้ไปสู่สังคมประชาธิปไตยเพื่อทำให้คนไทยทุกคนในแผ่นดินไทยได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตอยู่ดีกินดีถ้วนหน้าเพราะการศึกษาที่ดีมีคุณภาพนั้น จะต้องเกิดจากน้ำมือครู ที่มี”ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและเป็นวิชาชีพชั้นสูงเท่านั้น” ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกคนในฐานะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสังคม จงได้ลุกขึ้นมาปกป้องเด็กไทยปกป้องการศึกษาของชาติเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นคำมั่นสัญญา ที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพมีชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างถ้วนหน้าในอนาคตต่อไป

ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา
นายธีระศักดิ์  สุวรรณปัญญา
     รองประธานส.ค.ท.
        ประธานสคน.
ประธานยุทธศาสตร์ส.ค.ท.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *