สอศ.ซ้อมแนวปฏิบัติเก็บค่าธรรมเนียม ให้สถานศึกษาคืนเงินกิจกรรมที่ไม่ได้จัด

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีหนังสือถึงสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในสังกัดที่ ศธ 0601/3693 เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.พิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

3.ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า สอศ.ยังสำรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 994 แห่ง โดยเปิดเรียน เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 156 แห่ง แบ่งเป็นการเรียนแบบผสมระหว่าง Online กับ On Site จำนวน 103 แห่ง Online จำนวน 37 แห่ง และ On site จำนวน 16 แห่ง

ในขณะที่สถานศึกษาเปิดเรียนระหว่างวันที่ 2-11 มิ.ย. จำนวน 44 แห่ง และจะเปิดเรียนวันที่ 14 มิ.ย. จำนวน 794 แห่ง โดยสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม จะเปิดเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. สำหรับการเรียนการสอนจะมี 3 รูปแบบ คือ 1.Online ครูจะใช้แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เช่น Zoom, Microsoft Team, Google meet และ Google classroom เป็นต้น

2. On Site ให้มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดงเข้ม ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน และต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดเช่น รักษาระยะห่าง การลดจำนวนนักเรียน นักศึกษาต่อห้อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น และ 3. แบบผสมระหว่าง On Site และ Online เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สลับวันเรียนของนักเรียน นักศึกษา ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษาต้องดำเนินการตามมาตรการการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานประกอบการ หากส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยที่ให้ฝึกงาน สถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการตารางการฝึกงานใหม่ ให้ครบตามหลักสูตรเช่น จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา เป็นต้น

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/2108695

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *