องค์กรครูภาคเหนือ16 จังหวัด รวมพลัง 70,000 คน คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

องค์กรครูภาคเหนือ16 จังหวัด รวมพลัง 70,000 คน คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายธีระศักดิ์สุวรรณปัญญา รองประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ ประธานชมรมครูจังหวัดลำปาง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ครูภาคเหนือได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์โดยมีดร.วีรบูล เสมาทองประธานสภามนตรีเป็นประธานในที่ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการส.ค.ท. นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ นายมาโนช ห่วงศรี นายเรือน สงห์โสภา นายสุรศักดิ์ สมศรี นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ รองประธานสคน.นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ เลขาธิการสคน.และประธานองค์กรวิชาชีพครู16จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วภาคเหนือกว่า70,000คนจัดประชุมโดยที่ประชุมมีมติคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และเสนอเข้าพิจารณาในรัฐสภา เหตุผลที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวมีดังนี้ 1 เป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิ ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 54 และมาตรา 258 (จ) เนื่องจากมาตรา 54 ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า มีรายงานการวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติมีข้อบ่งชี้ตรงกันว่า ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้เกิดกับผู้เรียน จากสถานศึกษาหรือโรงเรียน ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กำลังมีผลบังคับใช้อยู่มาตรา53 กำหนดให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกันให้เด็กไทยทุกคนได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่กำลังจะเข้าสู่สภากำลังลดคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมีการปรับเปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครู เป็นใบรับรองการประกอบวิชาชีพ และผู้บริหารสถานศึกษา เปลี่ยนเป็นตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษาระดับเขต ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นการลดคุณภาพของครู ลดคุณภาพของสถานศึกษา และลดคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชน ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก บุตรหลาน ของท่านที่จะ เข้าเรียนในสถานศึกษาจะไม่มีหลักประกัน ที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องจาก เปลี่ยนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเพียงใบรับรองการประกอบวิชาชีพ

วันนี้ ที่ประชุมมีมติทุกองค์กรวิชาชีพใน16จังหวัดภาคเหนือไปยื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดต่างๆเพื่อสื่อสารไปยังท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดชะลอการนำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ให้นำกลับมารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาและแก้ไขให้ กฎหมายดังกล่าว เพื่อเป็นใช้เป็นเครื่องมือ สำคัญที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทย โดยนำมาแก้ไขสารบัญญัติ ของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้เป็นไปตามข้อเสนอของผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและพี่น้องประชาชนอันจะเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *