‘สุชาติ’รับหนังสือเครือข่ายวิชาชีพครู ค้านร่าง พรบ.การศึกษาฯ พร้อมชงแก้ไข 7 ประเด็น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 รับหนังสือจาก นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้แทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษา ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อคัดค้าน และเสนอแนะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับที่ผ่านสำนักงานกฤษฎีกา เนื่องจากพบว่า มีบทบัญญัติบางประการที่เป็นส่วนดีสามารถนำไปเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติได้จริงและมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีหลายๆ ส่วนที่บกพร่องและยังไม่สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงไปของโลก และยังไม่ครอบคลุมที่เป็นหลักประกันให้การดำเนินการจัดการศึกษาของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกขับเคลื่อนส่งเสริมภารกิจให้ประสบความสำเร็จ

นายวรพจน์ เปิดเผยว่า เครือข่ายวิชาชีพครูไทยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันประชุมหารือ ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างละเอียด โดยไม่เห็นด้วยที่จะนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประกาศใช้ หากจะนำมาใช้ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ร่างกฎหมายนี้ทรงคุณค่า เป็นเครื่องมือ และเป็นแม่บทที่ใช้ในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยให้มีความสมบูรณ์ เป็นรูปธรรม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อคุณภาพของลูกหลานคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นายวรพจน์ กล่าวต่อว่า เครือข่ายวิชาชีพครู จ.ฉะเชิงเทรา ขอคัดค้าน และขอเสนอให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.ใน 7 ประเด็น คือ 1.ให้มีหลักประกันความสำคัญของวิชาชีพครู ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 2.บทบัญญัติให้ครอบคลุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษา 3.ให้มีบทบัญญัติวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงและคงไว้ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4.ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนอื่นที่ครอบคลุมตำแหน่งบุคลากรทุกตำแหน่งอย่างเท่าเทียม 5.ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการ 6.เปิดโอกาสให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  และ 7. สถานศึกษาของรัฐมีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

“ข้อเสนอเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายวรพจน์ กล่าว

ด้าน นายสุชาติ กล่าวว่า ส่วนตัวมีความเข้าใจในข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะของเครือข่ายวิชาชีพครู ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของวิชาชีพครูต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ โดยจะนำข้อเสนอและปัญหาต่างๆ ประสานไปยังรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดกับทุกฝ่าย

ที่มา https://www.naewna.com/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *