ไฟเขียนแผนปฏิบัติการภาษาแห่งชาติ

น.ส.ตรีนชเทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ.2564-2565 ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอแผนดังกล่าวมีกรอบแนวคิดพัฒนาภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ ภาษาเพื่อการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนและความสมานฉันท์ของคนในชาติ ภาษาเพื่อการรับรู้ เข้าใจและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และภาษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจมีประเด็นสำคัญในการพัฒนากรอบแนวคิด โดยการใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ และเชื่อมโยง
สู่การเรียนรู้กาษาต่างประเทศ โดยไม่ละเลยการใ ช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ใน ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชาติด้วยการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติและปรับเปลี่ยนการเรียนรู้กาษาไทยให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษามนุษย์ สืบทอดการใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาแม่ทั้งในชีวิตประจำวันและระบบการศึกษาพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและสื่อเพื่อการสื่อสารการดำรงชีวิตและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดย ศธ.จะได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดนำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการรมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบหลักการมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(soft loan) เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเรื่องนี้โรงเรียนเอกชนได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มกาช่วยเหลือด้วยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้มาให้โรงเรียนเอกชนที่ประสบปัญหาได้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สำหรับการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด ศธ.ที่ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนจริงใน
สถานการณ์ โควิดนั้น ได้รับร้ายงานว่าสถานศึกษาหลายแห่งได้ทยอยคืนเงินผู้ปกครองแล้ว กรณีมีผู้ปกครองยังไม่ได้ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชน ได้ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการ โดยยืดตามประกาศ ศธ.

ที่มา : ไทยรัฐ ฉบับ23171 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หน้า7

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *