เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญที่ต้องบัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……..(ฉบับผ่าน สคก.)

เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญที่ต้องบัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……..(ฉบับผ่าน สคก.)

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ฯพณฯท่านได้มีบัญชาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้หลอมรวมร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… จำนวน ๒ ฉบับ กล่าวคือ ฉบับที่อยู่สำนักกฤษฎีกา และฉบับประชาชน นั้น บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีการเผยแพร่ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..ต่อสาธารณชน ซึ่งมีหลายประเด็นที่ยังไม่มี และแก้ไขในร่างดังกล่าว

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 42 และมาตรา 43 มีบทบัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กรหรือหมู่คณะอื่น และมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการ สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการศึกษาของชาติ จึงได้รวมตัวกันเป็นองค์กรของเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยใช้ชื่อว่า เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย(ค.อ.ท.) ประกอบด้วย สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ,สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย(),สมาคมนักบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย(..),ชมรมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย(..),สหภาพครูแห่งชาติ (..) ชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาแห่งประเทศทไย (..) ชมรมศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย(..) และอีกหลายองค์กร


โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาการพัฒนาเด็กไทย ให้มีทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวพ้นวิกฤตด้านต่างๆ ให้ได้ในอนาคต โดยใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการ ขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับพ.ศ…ที่กำลังจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาเพื่อตราเป็นกฎหมายในรัฐสภา ต้องเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการแสดงความคิดเห็นต่อสาระบัญญัติ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ดังนั้นเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย จึงจะเป็นองค์กรกลางที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในสังคมเสนอ ต่อ ฯพณฯ ในการดำเนินการ ตรากฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้.ได้ดำเนินการประชุมและมีมติร่วมกัน เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย เป็นไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์สูงสุด ต่อผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภทของการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ขอคัดค้านการนำร่างกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ และกรณีที่มีความจำเป็นต้องประกาศใช้ ให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอ จำนวน 9 ประเด็น นี้ก่อน หวังว่าฯพณฯท่าน ได้โปรดพิจารณาและมีบัญชา ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาต่อไป …………………..

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *