วิทยฐานะครู ชำนาญการ เกณฑ์ใหม่ 2564

สรุปนิยาม วิทยฐานะครู 2564. สรุปเกณฑ์วิทยฐานะครูชำนาญการ คุณสมบัติ ระยะเวลา ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า การพัฒนางาน มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งครู ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมินโดยต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หากปีใดถูกลงโทษไม่ให้นำระยะเวลาปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ

เงื่อนไขการลดระยะเวลา กรณีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการลดระยะเวลา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ลดระยะเวลาเหลือ 3 ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางาน 2 รอบการประเมิน และเกณฑ์คุณธรรมต้องไม่ได้ รับโทษ ลดเหลือ 3 ปี

สรุปเกณฑ์วิทยฐานะครูชำนาญการ

คุณสมบัติ ระยะเวลา ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

การพัฒนางาน มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งครู ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมินโดยต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หากปีใดถูกลงโทษไม่ให้นำระยะเวลาปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ

เงื่อนไขการลดระยะเวลา กรณีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการลดระยะเวลา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ลดระยะเวลาเหลือ 3 ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางาน 2 รอบการประเมิน และเกณฑ์คุณธรรมต้องไม่ได้ รับโทษ ลดเหลือ 3 ปี

ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์ที่ผู้ขอทำขึ้นและนำไปใช้จริงไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่สอดคล้องกับแผน โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นสภาพปัญหาที่มา แรงบันดาลใจ

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนผลงานนักเรียนที่เกิดขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน นำเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ใช้กรรมการ 3 คน โดยประเมินผ่าน DPA

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *