หลักฐานอะไรบ้างที่ครูต้องใช้สำหรับขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA

หลักฐานอะไรบ้างที่ครูต้องใช้สำหรับขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA

หลักฐานที่ครูต้องนำเสนอคือ นำเสนอ 2 ด้าน

ด้านที่ 1

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ปรากฏในไฟล์วิดิทัศน์บันทึกการสอน

2. ไฟล์วิดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวน 2 ไฟล์ (วิดิทัศน์บันทึกการสอน) (วิดิทัศน์ สภาพปัญหาที่มา)

ด้านที่ 2

ผลลัพธ์ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

1. พิจารณาจากผลงานหรือผลปฏิบัติของผู้เรียน ที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้

2. การจัดการชั้นเรียนตามไฟล์วิดิทัศน์ ที่บันทึกการสอน ที่ได้เสนอไว้ในด้านที่ 1 (นำเสนอโดยวิดิทัศน์ หรือไฟล์ PDF ไฟล์ ภาพ)


ต้องมีการตรวจร่องรอยหลักฐานการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1. ด้านการจัดการเรียนรู้

 • สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
 • การออกแบบการจัดการเรียนรู้
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียน
 • การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้
 • การวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 • การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้
 • การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
 • การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

 • การจัดทำสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา
 • การดำเนินการตามระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
 • การปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆ ของสถานศึกษา 
 • การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ
 • การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารศึกษาเพิ่มเติมจากลิ้งด้านล่าง

PA ของผู้บริหารสถานศึกษา (ว10)
PA2 แบบประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน
PA3 แบบสรุปคะแนนจาก PA2
PA4 แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2
PA5 แบบประเมิน ด้านที่ 3
กำหนดภาระงานครูและบุคลากร ทางการศึกษา ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *