รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ว9 /2564

รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯตามคู่มือ ว9

ก.ค.ศ. กําหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการประเมินคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ไว้ดังนี้

1. ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนกําหนดให้มีรูปแบบการจัดทําและคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ข้าราชการครูได้จัดทําขึ้นหลังจากที่ได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้

ในหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วยการเรียนรู้หนึ่งแล้ว โดยข้าราชการครูสามารถเลือกได้ว่าจะนําไฟล์วีดิทัศน์คาบการสอน ในห้องเรียนใด คาบใด มานําเสนอการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ ตามระดับการปฏิบัติ ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่นําเสนอต้องสามารถสะท้อน สมรรถนะของข้าราชการครู ในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในวิชาชีพครู ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประเด็น ที่ท้าทายในการจัดการเรียนรู้ ตามบริบทของสถานศึกษาที่ได้ทําข้อตกลงในการพัฒนางานไว้กับผู้อํานวยการสถานศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนรู้ การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การวัดและประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ

1.2 การถ่ายทําวีดิทัศน์บันทึกการสอน กําหนดให้มีรูปแบบและลักษณะสําคัญทางเทคนิค ดังนี้

1) รูปแบบการจัดทําไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ต้องเป็นการบันทึกระหว่างปฏิบัติการ จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ในสถานที่จัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบห้องเรียนทั่วไป หรือห้องเรียนออนไลน์ หรือห้องเรียนนอกสถานที่ หรือการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยให้ใช้กล้องถ่ายทํา แบบตัวเดียว (Single video camera) ไม่มีส่วนนําใด ๆ ของวีดิทัศน์ (No Title) ไม่มีดนตรีประกอบหรือสอดแทรก (ยกเว้น เสียงอันเกิดจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้)ไม่มีการหยุดการถ่ายทํา(One-Takerecording)ไม่มีการตัดต่อ (Un – Editing) ไม่มีการเดินกล้องตามครูหรือนักเรียน ไม่มีการเคลื่อนย้ายมุมกล้องและให้บันทึกวีดิทัศน์จากมุมกล้อง นั้นตลอดคาบการสอน เน้นภาพมองแบบตานก (Bird Eye – view – Long shot view) และไม่มีการแต่งเติมภาพ ด้วยเทคนิคหรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น

มุมกล้องเสนอแนะในการถ่ายทําวีดิทัศน์บันทึกการสอน/การจัดการเรียนรู้ ควรเป็นภาพที่ถ่าย จากมุมขวาหรือมุมซ้ายด้านหน้าของห้อง หรือสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ สาดมุมกล้องไปด้านหลัง ซึ่งจะทําให้มี พื้นที่มุมกล้องเห็นภาพรวมทั้งห้องหรือสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจนมากที่สุด โดยการถ่ายทําภาพ และเสียงของครูและนักเรียนระหว่างทํากิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความดังชัดเจนมากพอที่จะแสดงให้เห็ น และเข้าใจสภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างแม่นตรง ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง โดยข้าราชการครูอาจใช้ไมโครโฟนในระหว่างการสอน/การจัดการเรียนรู้ ด้วยก็ได้ นอกจากนี้ให้คํานึงถึงแสงสว่างของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจสภาพการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ได้อย่างถูกต้อง

กรณีที่ข้าราชการครูประสงค์จะนําการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์มานําเสนอ ให้ดําเนินการตามรูปแบบข้างต้น โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สอน/ การจัดการเรียนรู้ ตลอดคาบการสอน

2) เนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์ อาจได้มาจากการเปิดชั้นเรียนตามปกติ หรือตามกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เป็นธรรมชาติ เน้นการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพ ที่ให้เห็นภาพองค์รวม ของผู้เรียนครบทุกคน บรรยากาศสถานที่จัดการเรียนรู้ กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ครูเริ่มจัดการเรียนรู้จนสิ้นสุด กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยสมบูรณ์ของครูผู้สอน โดยให้ยึดตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสําคัญ สําหรับความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการกําหนดเวลาของคาบการสอนของสถานศึกษา

3) ลักษณะสําคัญทางเทคนิคของไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน
(1) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง

(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4

(3) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ให้เป็นไปตามแผนจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นไป ตามคาบการสอน ตามบริบทการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมแล้วไม่เกิน 60 นาทีโดยให้ข้าราชการครู ส่งไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอน จํานวน 1 ไฟล์ เท่านั้น

2. ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ กําหนดให้มีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้

2.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ใช้ประกอบไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูสามารถนําเสนอข้อมูลที่สะท้อนถึงการได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาที่สอดคล้องกับไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ตามข้อ 1 หรือการได้มาซึ่งประเด็นปัญหาที่ท้าทาย วิธีการดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามประเด็นที่ท้าทาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงมาสู่ไฟล์วีดิทัศน์หลัก (Main Video – Teacher : MVT) เพื่อให้เข้าใจเบื้องหลัง การทํางานของข้าราชการครูมากขึ้น ตามบริบทของนักเรียน ห้องเรียน สถานที่จัดการเรียนรู้ และวิชา/ สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ข้าราชการครูรับผิดชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้พบสภาพปัญหาในการจัด การเรียนรู้ หรือมีแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามไฟล์วีดิทัศน์ที่เสนอการจัดกิจกรรมการจัด การเรียนรู้ดังกล่าว มีประเด็นการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับ การปฏิบัติที่คาดหวัง ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน แสดงให้เห็นว่าเกิดผลการปฏิบัติที่ดี (Best practice) โดยอาจนําเสนอร่องรอยการดําเนินการตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่เกิดจากการทํางานร่วมกับเพื่อนครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ กลยุทธ์การออกแบบการพัฒนาและหรือ การแก้ปัญหาผู้เรียน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล หรืออาจนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา ที่ประสบความสําเร็จ (Intervention) ก็ได้

2.2 การถ่ายทําวิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอกําหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะสําคัญทางเทคนิค ดังนี้

1) รูปแบบและเนื้อหาของไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ ต้องเป็นการบันทึกภาพข้าราชการครูซ่ึงเป็นผู้จัด กิจกรรมการเรียนรู้ในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน เป็นผู้นําเสนอจริงแบบปรากฏตัวและบรรยายด้วยตนเองเท่านั้น โดยการนําเสนอให้เป็นลักษณะการอธิบายการปฏิบัติการสอนและการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งข้าราชการครู จะต้องรับผิดชอบและตระหนักถึงจรรยาบรรณในการนําเสนอทุกกรณี และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างการนําเสนอ หรือการบรรยาย ให้มีการสอดแทรก (Insert) ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวได้ ต้องไม่มีส่วนนํา (Title) ไม่มีดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงพิเศษที่สร้างขึ้น (No sound effect) ไม่มีการซ้อนตัวอักษรระหว่างการนําเสนอ ทั้งนี้ อาจใช้การนําเสนอผ่านโปรแกรมการนําเสนอต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรม Power point, Keynote, Google Slide หรือโปรแกรมการนําเสนออื่น ๆ ก็ได้

2) ลักษณะทางเทคนิคของไฟล์วิดีทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ

(1) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ ประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง

(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp.4

(3) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 10 นาที

3. ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอกําหนดให้มีรูปแบบ เนื้อหา และลักษณะทางเทคนิค ดังนี้

3.1.ไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นไฟล์วิดีทัศน์ ที่ข้าราชการครูได้นําเสนอผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน ตามที่ได้เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์วีดิทัศน์ตามข้อ 1 และข้อ 2 ไว้แล้ว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นที่ท้าทายที่ได้ทําข้อตกลงในการพัฒนางานไว้กับผู้อํานวยการสถานศึกษา อันแสดงถึงที่มาของปัญหาซึ่งได้มีกระบวนการกําหนดหรือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีร่องรอยหลักฐาน ที่เชื่อถือได้ นําไปสู่การกําหนดเป้าหมายการพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความสําเร็จ จากนั้น ให้ข้าราชการครูนําเสนอผลงาน/ ร่องรอย/ชิ้นงานของผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายว่า ได้รับการพัฒนาจนเกิดร่องรอยที่สะท้อนออกมาซึ่งอาจจะสําเร็จมากหรือสําเร็จน้อยก็ได้ แต่ให้มีการนําเสนออย่าง น้อยร้อยละ 75 ของกลุ่มเป้าหมาย อย่างสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ โดยให้นําเสนอร่องรอย/ชิ้นงาน/ผลงานของ ผู้เรียนที่มีพัฒนาการที่สอดคล้องกับประเด็นท้าทายฯ และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยผลงานของผู้เรียนอาจมีได้หลากหลายรูปแบบ และควรนําเสนอผลงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งที่ประสบความสําเร็จมากและประสบความสําเร็จน้อย ซึ่งจะทําให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนแต่ละคน ได้อย่างเป็นรูปธรรม มากกว่าที่จะเป็นผลงานกลุ่มหรือผลงานในภาพรวม

3.2 การส่งไฟล์ดิจิทัลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ข้าราชการครู สามารถส่งผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน ได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF รวมแล้วไม่เกิน 3 ไฟล์ ดังนี้

1) กรณีเสนอไฟล์วีดิทัศน์ กําหนดให้มีรูปแบบและลักษณะทางเทคนิค ดังนี้

(1) ความละเอียดของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องมีภาพและเสียงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถประเมินได้ตามสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง โดยสามารถใส่คําบรรยายด้านล่างของวีดิทัศน์ได้

(2) ประเภทของไฟล์วีดิทัศน์ ต้องเป็นไฟล์ mp4

(3) ความยาวของไฟล์วีดิทัศน์ ไม่เกิน 10 นาที
2) กรณีเสนอไฟล์ PDF ต้องมีจํานวนไม่เกิน 10 หน้า
3) กรณีเสนอไฟล์รูปภาพ ให้มีคําอธิบายใต้รูปภาพ และมีจํานวนไม่เกิน 10 ภาพ

ทั้งนี้ ในการส่งไฟล์ดิจิทัลดังกล่าว หากจะส่งเป็นไฟล์วีดิทัศน์ให้ส่งได้เพียง 1 ไฟล์ และสามารถ ส่งไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ ได้อีกไม่เกิน 2 ไฟล์ หากจะเสนอเป็นไฟล์ดิจิทัลที่ไม่ใช่ไฟล์วีดิทัศน์สามารถส่งได้ ไม่เกิน 3 ไฟล์

อ้างอิงจาก คู่มือวิทยฐานะ PA ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว22/2564

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *