เจาะประเด็นเกณฑ์ PA อาชีวศึกษา

เจาะประเด็นเกณฑ์ PA อาชีวศึกษา (ข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA)

ดูเรื่องนี้

– ภาพรวมระบบการประเมินวิทยฐานะ (ระบบ PA)

– เรียนรู้เกณฑ์ PA สู่การปฏิบัติจริง

– ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน

– Q&A ประเด็นเกณฑ์ PA สายอาชีวะ

เหตุผลในการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียน โดยปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงด้านกลไก ระบบการพัฒนา และพัฒนาระบบการเลื่อนวิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ โดยน าผล การประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบบรรยาย https://drive.google.com

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *