หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว่๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

เพื่อให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีแก่ราชการ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๖๐แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑. ในหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

“การย้าย” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาอื่น หรือการสับเปลี่ยนหน้าที่ สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

“ผู้บังคับบัญชาสูงสุด” หมายความว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา มี ๓ กรณี

๒.๑ การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายกรณีครบวาระกรดำรงตำแหน่งสี่ปี ในหน่วยงาน การศึกษานั้น

๒.๒ การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายเนื่องจากเจ็บปวยร้ายแรง หรือการย้ายเนื่องจาก ถูกคุกคามต่อชีวิต หรือการย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง

๒.๓ การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพื่อแก้ปัญหา ในการบริหารจัดการศึกษา หรือการย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓. การพิจารณาย้ายในแต่ละกรณี ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ การย้ายกรณีปกติ

๓.๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการบริหารการจัดการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นของผู้บริหารการศึกษาผู้นั้น ทั้งนี้ ศจิตงคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาได้ตามความเหมาะสม

๓.๑.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดเป็นผู้เสนอรายชื่อให้ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุมัติย้าย

หลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *