วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA แบบตรวจร่องรอยหลักฐานการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)

วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA แบบตรวจร่องรอยหลักฐานการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)

สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

ด้านการจัดการเรียนรู้ สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร แบบรายงานการวิเคราะห์หลักสูตร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสารหลักสูตรคำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างหลักรายวิชา ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องรายวิชากับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ บันทึกรายงานการจัดทำ/ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร เอกสารหน่วยการเรียนรู้ ” ประเมินผลการใช้หลักสูตร/รายวิชาที่สอน พร้อมอธิบาย ข้อเสนอแนะการนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนา” เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา เอกสารการปรับปรุงหลักสูตรและนำผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาใช้ รายงานการประชุม/ภาพกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องหลักสูตร เกียรติบัตร หนังสือเชิญ ขอบคุณ คำสั่ง อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หลักฐานแสดงการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านหลักสูตร หลักฐานการได้รับการยอมรับหรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพด้านหลักสูตร หลักฐานที่แสดงการให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือครูด้านหลักสูตร

มีหน่วยการเรียนรู้รายวิชาที่สอน หน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ(Active Learning)ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ รายงานผลการประเมินหน่วยการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ(Active Learning)อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้

การออกแบบการจัดการเรียนรู้

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ มีหน่วยการเรียนรู้รายวิชาที่สอน หน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ(Active Learning)ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ รายงานผลการประเมินหน่วยการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ(Active Learning)อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับธรรมชาติตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียน

รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ” แผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบถ้วนมีมีองค์ประกอบครบถ้วนและมี กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติและสอดคล้องกับการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง” บันทึกหลังสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ หลักฐานการนำผลที่ได้จากการบันทึกหลังการสอน มาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิควิธีการที่เน้นการปฏิบัติมีความหลากหลาย ” รายงานประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ และ ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธ์” รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *