คุณสมบัติสอบรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียน สพฐ. 2566

2860
0

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. วันรับสมัคร 15-21 สิงหาคม 2566 เตรียมเอกสารให้พร้อม ครับ

กคศ. ออกเกณฑ์เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีประสบการณ์และศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประเมินให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้

1. ประวัติและประสบการณ์ (50 คะแะน)
2. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลงานที่ภาคภูมิใจ (50 คะแะน)
3. แนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาที่สมัครคัดเลือกคะแนน) (50 คะแะน)
4. คุณลักษณะและภาวะผู้นำ โดยวิธีการสัมภาษณ์ (50 คะแะน)
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลเอกสารทุกฉบับ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

1. ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
2. ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ
3. ตำแหน่งศึกษานิเทศก็ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
4. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ก.(2) ที่มีระดับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดำรงตำแหน่ง หรือ เคยดำรงตำแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

1. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการชำนาญการ
2. ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ตำแหน่งศึกษานิเทศก็ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก็ ชำนาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อำนวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แนวทางในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA
บทความถัดไปปฏิทินสอบผู้อํานวยการโรงเรียน 2566 สังกัด สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่