เว็บไซต์สมัครสอบ CEFR และ HSK เพื่อลดระยะเวลา PA จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

147
0
เว็บไซต์สมัครสอบ CEFR และ HSK เพื่อลดระยะเวลา PA จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

เว็บไซต์สมัครสอบ CEFR และ HSK เพื่อลดระยะเวลา PA จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC จำนวน ๑๘๕ ศูนย์ ครอบคลุมทั้ง ๙ จังหวัด โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีมาตรฐานวิชาชีพขั้นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ในการทดสอบและอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Enelish Literacy) ทักษะภาษาจีน (Chinese Lterac) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะอื่นๆ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในมาตรฐานวิชาชีพครู บุคลากรอื่นๆ และนักเรียนที่มีความสำคัญในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่บุคลากรทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เป็นฐานนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความประสงค์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน Comman European Framenorko Reference for Languages (CEFF และสอบวัตระดับความสามารถทางภาษาจีน (-50 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ที่ให้บริการในสังกัด อ่านที่นี่

เว็บไซต์สมัครสอบ https://www.train-test.com/ , https://www.blcubangkok.com/

ข้อควรรู้ก่อนการสมัครสอบ CEFR เมื่อกดเข้าลิงค์สมัคร การวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR มี 2 ชุดให้เลือกสอบ คือ

1.CEFR Level Test (สามารถเอาไปลดระยะ PA ได้)

2. Linguaskill (ลดระยะไม่ได้)

รายละเอียดของทั้งสองอัน

อันแรกที่เป็น CEFR Level Test สามารถเอาไปลดเวลาได้ แต่ตัว Linguaskill เอาไปลดไม่ได้ เพราะไม่ได้ปรากฏอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 สำหรับผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี

ปล.อย่าลืมกดเลือกสอบ CEFR Level Test นะครับ

เว็บไซต์สมัครสอบ https://www.train-test.com/ , https://www.blcubangkok.com/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่