ค้นหาข้อมูลจาก Google
บทความ

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ สอบครูผู้ช่วย 2566

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ สอบครูผู้ช่วย 2566

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ ในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต (ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย นําหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ซึ่งหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้

อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. จึงกําหนดเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล โดยมีมติกําหนด แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต โดยให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการ

สอบแข่งขันหรือคัดเลือก พิจารณาและดําเนินการนับหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษา ที่ตรงกับประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา – หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ดังนี้

๑. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ให้นับหน่วยกิต ในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

๒. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต

ทั้งนี้ การพิจารณานับหน่วยกิตของผู้ดําเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกผลเป็นประการใด ให้เป็นที่สุด สําหรับการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ สอบครูผู้ช่วย 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับที่นี่ได้เลย drive.google.com

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button