ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

สอบ ก.พ.ใช้วุฒิอะไรในการสมัคร

สอบ ก.พ.ใช้วุฒิอะไรในการสมัคร

คุณสมบัติและอายุของผู้เข้าสอบ ก.พ.

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (ไม่กำหนดอายุสูงสุด)
 • มีสัญชาติไทย
 • ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
 • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551)

สอบ ก.พ. ใช้วุฒิอะไรในการสมัคร

การสอบ ก.พ. จะแบ่งระดับวุฒิการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ

ระดับ 1 คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับ 2 คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับ 3 คือระดับปริญญาตรี เป็นระดับที่มีคนสอบมากที่สุด
ระดับ 4 คือระดับปริญญาโท

การสอบ ก.พ. ที่แบ่งตามวุฒิการศึกษาจะมีความแตกต่างกันในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  โดยการสอบภาค ก. จะแบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ผู้สอบที่มีระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือ 60 คะแนน และผู้สอบที่มีระดับปริญญาโทต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 หรือ 65 คะแนน

 • วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ผู้สอบในทุกระดับชั้นจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือ 25 คะแนน

 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ผู้สอบทุกระดับชั้นจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หรือ 30 คะแนน

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบ

2. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารประจำการ ฯ

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับรถ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง
 • เอกสารรับรองรายการ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

สิ่งของที่ต้องพกเข้าห้องสอบ

 • บัตรประจำตัวสอบ
 • บัตรแสดงตน
 • ดินสอ 2B หรือมากกว่า
 • ปากกา
 • ยางลบ

สิ่งของที่ห้าม! นำเข้าห้องสอบ ก.พ.

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • เครื่องบันทึกภาพ
 • เครื่องบันทึกเสียง
 • เครื่องคิดเลข
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • นาฬิกาทุกชนิด
 • เอกสาร ตำรา หนังสือ
 • กระเป๋า

การแต่งกายสอบ ก.พ. 65 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ.

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในการเข้าสอบ ก.พ. 65

 • ผู้หญิงสวมเสื้อ และกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
 • ผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ต นำเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
 • ห้าม!! สวมกางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ หรือรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบ

อ้างอิง การแต่งกายสอบ ก.พ. 65 ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าสอบจะต้องติดตามและถือปฏิบัติจากประกาศที่เกี่ยวกับระเบียบสอบในครั้งนั้นๆ

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button