สรุปน้ำหนักการวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครู 2566

47
0

สรุปน้ำหนักการวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครู ของคุรุสภาในแต่ละมาตรฐานความรู้ ในการทดสอบและประเมินสมร้รถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี 2566

สรุปน้ำหนักการวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครู 2566

แบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู พ.ศ. 2566

การจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบวิชาครู ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สอนในวิชาครูจากหลากหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินการจัดทำผังการสร้างแบบทดสอบวิชาครู  และระดับการวัดสมรรถนะทางวิชาชีพครูของคุรุสภา สำหรับองค์ประกอบสำคัญของผังการสร้างแบบทดสอบวิชาครู คือ กรอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดยเน้นรูปแบบการประเมินสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ (Competency – Based and Outcome Based Assessment) มีการประยุกต์แนวคิด Revised Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives : Cognitive ผสานเข้ากับแนวคิด The Structure of Observed Learning Outcome Taxonomy: SOLO Taxonomy  เพื่อดำเนินการผ่านการสอบที่เป็นแบบวัดสถานการณ์ (Situation Based Testing) ซึ่งเป็นข้อสอบเชิงบูรณาการความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เป็นองค์รวมที่แสดงออกของถึงสมรรถนะตามวิชาชีพครูตามขอบเขตการปฏิบัติงานครู โดยมีฐานจากแนวคิดหลักการตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ดังนี้

1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

4) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

คุรุสภา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดของผังการสร้างแบบทดสอบวิชาครูได้ที่ https://citly.me/6xfrs และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผังการสร้างแบบทดสอบวิชาครู ผ่านทาง Google Form ที่ https://citly.me/mvqaR ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิกที่นี่ !! รายละเอียดของผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู

คลิกที่นี่ !! แสดงความคิดเห็นต่อผังการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) วิชาครู

ผังการสร้างแบบทดสอบ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ปฏิทินสอบผู้อํานวยการโรงเรียน 2566 สังกัด สพฐ.
บทความถัดไปดาวน์โหลดใบงานการ์ดวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติได้ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่