กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

32
0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

กิจกรรมแนะแนว 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง กำหนดเป้าหมายวางแผนชีวิต

กิจกรรมนักเรียน 

ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ เช่น กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญฯ นักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่นกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมฯ

ระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา  

มุ่งเน้นการอ่านเขียน คิดคำนวณ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน

การจัดเวลาเรียน

ระดับการศึกษาจัดเวลาเรียนเรียนวันละชั่วโมง/หน่วยกิตปีละไม่น้อยกว่า
ประถมศึกษารายปีไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
1,000 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาตอนต้นรายภาคไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง40 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต  1,200 ชั่วโมง
มัธยมศึกษาตอนปลายรายภาคไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง40 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต  1,200 ชั่วโมง

ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6  
จัดเวลาเรียนเป็นรายปี 
โดยมีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 
ปีละไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3  
จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 
โดยมีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
40 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.4-ม.6  
จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค 
โดยมีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
40 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวชี้วัดช่วงชั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทความถัดไปโครงสร้างเวลาเรียน การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่