อัพเดทการแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2565 ตามระเบียบการสอบ ก.พ.

81653
0

ก.พ.64 ออกระเบียบ การสอบ แจ้งประกาศบนเว็บไซต์ https://ocsc10.thaijobjob.com/ ชัดเจนแล้วกับ 

วันสอบ ก.พ64 ภาค ก พร้อมเวลา และสถานที่สอบเพราะ สำนักงาน ก.พ. ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ระบุว่า

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

  • ผู้หญิงสวมเสื้อ และกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
  • ผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ต นำเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น
  • ห้าม!! สวมกางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ หรือรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบ

‘ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. 64เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 นั้น’

เช็ก ระเบียบการสอบ วันสอบ ก.พ. ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ. จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ในการสอบ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับการสอบ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.จะประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เกี่ยวกับมาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ทราบภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ที่ เว็บไซต์ ก.พ. http://job2.ocsc.go.th

อัปเดตล่าสุด ก.พ.64 ออกระเบียบ การสอบ เช็กที่นี่

ก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังสอบ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างไรบ้าง สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 แล้ว มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ นั้น สํานักงาน ก.พ. จึงประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ (ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ ข้างต้น ทั้งนี้ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒.๒ ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ

๒.๓ ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๔ ต้องนําเอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) จากสถานที่ตรวจ หรือเอกสารแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หากไม่มีเอกสาร ดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบกําหนดในการเข้าสถานที่สอบ หรือจะกําหนดต่อไป

๒.๕ ต้องนําบัตรประจําตัวสอบซึ่งพิมพ์จากทางเว็บไซต์ >> http://job2.ocsc.go.th << ที่มี การอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐-๑๐๐ KB) ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๕ ของประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ ข้างต้น ไปแสดงควบคู่กับ บัตรแสดงตน ประกอบด้วย บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย

ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือ เดินทาง (passport) ฉบับจริง เพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้สําเนาเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบ หากไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรอง รายการบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน

หากไม่มีบัตรประจําตัวสอบและบัตรแสดงตนข้างต้น ไปแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ หากตรวจพบหลังจากดําเนินการสอบไปแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้อง ยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

กรณีที่เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ แต่หากตรวจพบหลังจากที่เริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบ โดยต้อง นั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
กรณีที่รูปถ่ายไม่เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ ๒.๕ หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบและจะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทําการ อัปโหลด (upload) รูปถ่ายไว้แล้วไม่ได้

๒.๖ อนุญาตให้นําสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจําตัวสอบที่อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ตามข้อ ๒.๕ และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจําตัว ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจําตัวทหารกองประจําการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง ดินสอที่มีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ปากกา ยางลบดินสอ ซึ่งจะต้องจัดเตรียมไปเอง

๒.๗ ห้ามนํา เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คํานวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด รวมทั้งเอกสาร ตํารา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจาก ข้อ ๒.๖ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนําเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทําการทุจริต และจะต้องถูกยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๒.๘ หากมีความจําเป็นต้องนํากุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิด เข้ามาในห้องสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งจะต้องจัดเตรียมไปเอง และวางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิด การเสียหายหรือสูญหาย สํานักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๒.๙ ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กําหนดไว้ในท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง

๒.๑๐ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลา ที่กําหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๒.๑๑ หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะต้องถูก ยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๒.๑๒ ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วันหรือเวลาสอบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ ผิดวัน หรือผิดเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจาก เริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้ง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และถูกตัดสิทธิในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔

๒.๑๓ ต้องใช้กระดาษคําตอบที่สํานักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือชื่อ และทําตอบในกระดาษคําตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๒.๑๔ การระบายวงกลมในกระดาษคําตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ต้องระบายให้ดําเข้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลม หรือใช้เครื่องหมายอื่น ไม่ได้ และต้องใช้ดินสอที่มีความดําเท่ากับ 28 หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กําหนด หรือใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกาไม่ได้

(๒) ต้องระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนหน้าปกแบบทดสอบ ที่ได้รับ หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคําตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายเท่านั้น หากขีดเขียน หรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการระบายกระดาษคําตอบอันเกิดจาก การกระทําของผู้สอบเอง สํานักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคําตอบของผู้นั้น ที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคําตอบ

๒.๑๕ ห้ามผู้สอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นําแบบทดสอบ หรือนํากระดาษคําตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทําการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับ การตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

๒.๑๖ ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนําของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร่งครัด

๒.๑๗ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

๒.๑๘ ต้องหยุดทําตอบทันทีเมื่อหมดเวลาทําตอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบสั่งให้หยุดทําตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทําการทุจริตในการสอบ หรือกระทําการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่น ๆ ในระหว่างการสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบสําหรับบุคคลผู้นั้น และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ หมดเวลาสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป อาจจะพิจารณาสั่งงด การตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป

ทั้งนี้ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ ของสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการ ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด รวมถึงคําแนะนําของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอให้ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ ติดตาม ตรวจสอบ

และปฏิบัติตามประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบ ได้ทางเว็บไซต์สํานักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการ
บทความถัดไปสอบ ก.พ. 65 ตรวจโควิดที่ไหน สถานที่แนะนำในการตรวจโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่