ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

เกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป เกณฑ์ใหม่ ปี 2567

เกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไป เกณฑ์ใหม่ ปี 2567

เกณฑ์การสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย(รอบทั่วไป) (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/215 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566)

เกณฑ์การสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย(รอบทั่วไป)

 • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 • ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 200 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 60% (120 คะแนน+)

 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
 • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ทักษะภาษาอังกฤษ

 • Conversation
 • Grammar and Structure
 • Vocabulary
 • Reading

ความรู้และลักษณ์การเป็นข้าราชการที่ดี

 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม
 • พ.ร.บ.ความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • ป.อาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ คะแนนเต็ม 200 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 60% (120คะแนน+)

มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน วิชาเอก 100 คะแนน

มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน

 • การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • จิตวิทยาการพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 • หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
 • การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
 • การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการุปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

 • รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
 • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
 • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ
 • นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 60% (60คะแนน+)

คุณลักษณะส่วนบุคคล ประเมินจากการสัมภาษณ์ 25 คะแนน

 • บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
 • วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ อุดมการณ์ความเป็นครู

การพัฒนาตนเอง/วิชาชีพ แฟ้มสะสมผลงาน 25 คะแนน

 • ประวัติการศึกษา
 • ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิซาเอก
 • การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

ความสามารถด้านการสอน 50 คะแนน

 • ประเมินจากการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ในสาขาวิชาที่สมัครในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ตามที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด คะแนน

อ้างอิง : เกณฑ์สอบแข่งขัน (ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/ว15 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566)

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button