ระเบียบการแต่งกายสอบ ก.พ. 65 ชุดไปสอบราชการ ชุดไปสอบบรรจุ

4305
0

ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ นั้น สํานักงาน ก.พ. จึงประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้ (ก) กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๔ ข้างต้น ทั้งนี้ ให้ผู้สอบปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒.๒ ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ

๒.๓ ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

เราจึงขออ้างอิงการแต่งกายที่สุภาพเป็นยังไง?
จึงขอยกประกาศ

เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ 6 สังกัดฝ่ายต่างๆ ของการท่าเรือประเทศไทย คลิกอ่านฉบับเต็มที่นี่

อ้างอิง
https://file.job.thai.com/prakad

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่