ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข้อสอบ

ข้อสอบการวิจัยการศึกษา 30 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบการวิจัยการศึกษา 30 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบการวิจัยการศึกษา 30 ข้อ พร้อมเฉลย

1. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงอะไร
ก. การใช้วิธีไสยศาสตร์ เพื่อทำให้การสอนดีขึ้น
ข. การใช้วิธีวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษา
ค. การค้นคว้า วิธีการเรียนโดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์ค้นคว้า
ง. การค้นคว้าวิธีการพัฒนาการสอน

2. จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน คือข้อใด
ก. เพื่อประเมินตัดสินผู้เรียน
ข. เพื่อครูจะได้ทำผลงาน
ค. เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาผู้เรียน
ง. เพื่อพัฒนาผลงานของครูผู้สอน

3. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
ก. พัฒนาผู้เรียน
ข. แก้ปัญหาผู้เรียน
ค. ประเมินตัดสินผู้เรียน
ง. หาสาเหตุของพฤติกรรม

4. ขั้นตอนแรกในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใด
ก. รวบรวมข้อมูล
ข. กำหนดปัญหา
ค. ตั้งสมมุติฐาน
ง. วิเคราะห์ปัญหา

5. การวิจัยในชั้นเรียน จัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
ก. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ข. การวิจัยเชิงปริมาณ
ค. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

6. “การพัฒนาพฤติกรรมการเขียนของนักเรียนชั้น ป. 3” ข้อใดคือตัวแปรตาม
ก. พฤติกรรมการอ่าน
ข. เพศ,อายุ
ค. วิธีการพัฒนา
ง. ระดับชั้น

7.“ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนเป็นประจำ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. เหตุใดทำไม ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนจึงเป็นประจำ
ข. ทางบ้าน ด.ญ.สมหญิง มีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน
ค. โรงเรียนมีปัญหาอะไรทำไม ด.ญ.สมหญิงขาดเรียน
ง. จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของ ด.ญ.สมหญิง อย่างไร

8. ข้อใดไม่ใช่ วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ก. ใช้ตารางสำเร็จรูป
ข. ใช้เกณฑ์ร้อยละ
ค. ใช้การคาดคะเน
ง. ใช้สูตรคำนวณ

9. การวิจัยในชั้นเรียน ตรงกับความหมายข้อใด
ก. เป็นการวิจัยการศึกษาที่อยู่ทั้งในและนอกชั้นเรียน
ข. เป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอนที่อยู่ในชั้นเรียน
ค. เป็นการวิจัยของครูที่จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน
ง. เป็นการวิจัยของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

10. ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์หลักของผลที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียน คือข้อใด
ก. ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
ข. เพิ่มความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน
ค. ปรับปรุงการปฏิบัติจากความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ค้นพบ
ง. ครูได้ความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

11. วิธีดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ควรเริ่มจากข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. ระบุปัญหาที่เกิดในชั้นเรียนที่ได้จากการสังเกตและการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ
ข. เลือกปัญหาที่ต้องการศึกษาและแก้ไข
ค. ตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุของปัญหา
ง. ค้นหาสาเหตุของปัญหาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

12. Classroom Action Research คือข้อใด
ก. การวิจัยปฏิบัติการทั้งในและนอกชั้นเรียน
ข. การวิจัยปฏิบัติการนอกชั้นเรียน
ค. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ง. การวิจัยปฏิบัติการ

13. การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยในรูปแบบใด
ก. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
ข. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ค. การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี
ง. การวิจัยเชิงปริมาณ

14. “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป.4” ข้อใดคือตัวแปรตาม
ก. พฤติกรรมการอ่าน
ข. วิธีการพัฒนา
ค. ระดับชั้น
ง. เพศ

15. “นักเรียนที่ไม่แปรงฟัน มีโอกาสเป็นโรคฟันผุ มากกว่านักเรียนที่แปรงฟัน” ข้อความนี้ อยู่ในส่วนใดของงานวิจัย
ก. ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ข. กรอบทางทฤษฎี
ค. วัตถุประสงค์
ง. สมมติฐานทางวิจัย

16. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของ “ตัวแปร” (Variables)
ก. ตัวแปรวิจัย
ข. ตัวแปรต้น
ค. ตัวแปรตาม
ง. ตัวแปรสอดแทรก

17. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของ “ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง”
ก. คน
ข. สิ่งก่อสร้าง
ค. เพศ
ง. สัตว์

18. “ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าสูงสุด กับข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดของข้อมูลชุดหนึ่งๆ เป็นการวัดข้อมูลอย่างหยาบๆ” คือความหมายของสิ่งใด ในการวิจัย
ก. มัธยฐาน
ข. พิสัย
ค. ฐานนิยม
ง. สหสัมพันธ์

19. ค่า Standard deviation = S.D. “รากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสอง ของค่าเบี่ยงเบนของข้อมูลแต่ละตัว จากค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น” คือความหมายของสิ่งใด ในการวิจัย
ก. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข. ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย
ค. ค่าวาเหรียญซ์
ง. ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์

20. จงเรียงลำดับ การเขียนรายวิจัย
ก. บทนำ > วิธีดำเนินการวิจัย > ผลการวิเคราะห์ข้อมูล > เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง > สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ข. บทนำ > วิธีดำเนินการวิจัย > เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง > ผลการวิเคราะห์ข้อมูล > สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ค. บทนำ > เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง > วิธีดำเนินการวิจัย > ผลการวิเคราะห์ข้อมูล > สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ง. บทนำ > เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง > วิธีดำเนินการวิจัย > สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ >ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

21. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อยู่ในบทใด ของรายงานการวิจัย
ก. บทที่ 2 เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ค. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
ง. บทที่ 1 บทนำ

22. เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในบทใด ของรายงานการวิจัย
ก. บทที่ 2 เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ค. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
ง. บทที่ 1 บทนำ

23. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในบทใด ของรายงานการวิจัย
ก. บทที่ 2 เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ค. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
ง. บทที่ 1 บทนำ

24. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล อยู่ในบทใด ของรายงานการวิจัย
ก. บทที่ 2 เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ค. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
ง. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

25. ค่าอำนาจจำแนก ของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด
ก. .05 –1.00
ข. .05-.80
ค. .20 –1.00
ง. .20-.80

26. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย
ก. โปรแกรม SPSS
ข. นวัตกรรม
ค. แผนการจัดการเรียนรู้
ง. แบบสอบถาม

27. กระบวนการวิจัย ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart ตรงกับข้อใด
ก. PDCA
ข. PAOR
ค. CIPP
ง. PBBS

28. ใดคือวงจรคุณภาพของ Demming
ก. PDCA
ข. PAOR
ค. CIPP
ง. PBBS

29. ลำดับขั้นของวงจรคุณภาพของ Demming ตรงกับข้อใด
ก. PBBS = Plan วางแผน > Best ปฎิบัติตามแผน > Do ตรวจสอบ > Act ปรับปรุงแก้ไข
ข. PAOR = Plan วางแผน > Action ปฎิบัติตามแผน > Or ตรวจสอบ > Nation ปรับปรุงแก้ไข
ค. CIPP = CIPP ตรวจสอบ > Inter ปฎิบัติตามแผน > Plan ตรวจสอบ > Plan ปรับปรุงแก้ไข
ง. PDCA = Plan วางแผน > Do ปฎิบัติตามแผน > Check ตรวจสอบ > Act ปรับปรุงแก้ไข

30. ผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน คือใคร
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. คณะกรรมการสถานศึกษา
ค. บุคลากรทางการศึกษา
ง. ครู

เฉลยข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

แนวข้อสอบ การวิจัยการศึกษา

1. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึงอะไร
ข. การใช้วิธีวิทยาศาสตร์ ค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษา

2. จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน คือข้อใด
ค. เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาผู้เรียน

3. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
ค. ประเมินตัดสินผู้เรียน

4. ขั้นตอนแรกในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใด
ข. กำหนดปัญหา

5. การวิจัยในชั้นเรียน จัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
ง. การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือ

6. “การพัฒนาพฤติกรรมการเขียนของนักเรียนชั้น ป. 3” ข้อใดคือตัวแปรตาม
ก. พฤติกรรมการอ่าน

7.“ด.ญ.สมหญิง ขาดเรียนเป็นประจำ” ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ง. จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของ ด.ญ.สมหญิง อย่างไร

8. ข้อใดไม่ใช่ วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ค. ใช้การคาดคะเน

9. การวิจัยในชั้นเรียน ตรงกับความหมายข้อใด
ข. เป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอนที่อยู่ในชั้นเรียน

10. ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์หลักของผลที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียน คือข้อใด
ง. ครูได้ความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน

11. วิธีดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน ควรเริ่มจากข้อใดเป็นอันดับแรก
ก. ระบุปัญหาที่เกิดในชั้นเรียนที่ได้จากการสังเกตและการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ

12. Classroom Action Research คือข้อใด
ค. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

13. การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยในรูปแบบใด
ข. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

14. “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น ป.4” ข้อใดคือตัวแปรตาม
ก. พฤติกรรมการอ่าน

15. “นักเรียนที่ไม่แปรงฟัน มีโอกาสเป็นโรคฟันผุ มากกว่านักเรียนที่แปรงฟัน” ข้อความนี้ อยู่ในส่วนใดของงานวิจัย
ง. สมมติฐานทางวิจัย

16. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของ “ตัวแปร” (Variables)
ก. ตัวแปรวิจัย

17. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของ “ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง”
ค. เพศ

18. “ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าสูงสุด กับข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดของข้อมูลชุดหนึ่งๆ เป็นการวัดข้อมูลอย่างหยาบๆ” คือความหมายของสิ่งใด ในการวิจัย
ข. พิสัย

19. ค่า Standard deviation = S.D. “รากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสอง ของค่าเบี่ยงเบนของข้อมูลแต่ละตัว จากค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น” คือความหมายของสิ่งใด ในการวิจัย
ก. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

20. จงเรียงลำดับ การเขียนรายวิจัย
ค. บทนำ > เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง > วิธีดำเนินการวิจัย > ผลการวิเคราะห์ข้อมูล > สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

21. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา อยู่ในบทใด ของรายงานการวิจัย
ง. บทที่ 1 บทนำ

22. เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อยู่ในบทใด ของรายงานการวิจัย
ก. บทที่ 2 เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

23. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในบทใด ของรายงานการวิจัย
ค. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

24. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล อยู่ในบทใด ของรายงานการวิจัย
ข. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

25. ค่าอำนาจจำแนก ของแบบวัดควรมีค่าเท่าใด
ค. .20 –1.00

26. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการวิจัย
ก. โปรแกรม SPSS

27. กระบวนการวิจัย ตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart ตรงกับข้อใด
ข. PAOR

28. ใดคือวงจรคุณภาพของ Demming
ก. PDCA

29. ลำดับขั้นของวงจรคุณภาพของ Demming ตรงกับข้อใด
ง. PDCA = Plan วางแผน > Do ปฎิบัติตามแผน > Check ตรวจสอบ > Act ปรับปรุงแก้ไข

30. ผู้ทำวิจัยในชั้นเรียน คือใคร
ง. ครู

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button