ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข้อสอบ

แจกแนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 2565 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย

(เฉลยตัวเอียงนะครับ)

ความถนัด เป็นการวัดความสามารถ

เจตคติ เป็นการวัดความรู้สึกนึกคิด


1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อบังคับ     
ข. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อกำหนด
ค. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อบัญญัติ   
ง. มาตรฐานวิชาชีพครูเป็นข้อปฏิบัติ

2. ข้อใดเป็นมาตรฐานวิชาชีพครู
ก. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน
ค. มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานความรู้ประสบการณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน

3. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพหมายถึงข้อใด
ก. ครูมีมาตรฐานความรู้                           
ข. ครูมีมาตรฐานประสบการณ์
ค. ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน             
ง. ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติตน

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มาตรฐานวิชาชีพมี 3 ด้าน                  
ข. จรรยาบรรณวิชาชีพมี 5 ด้าน
ค. จรรยาบรรณวิชาชีพมี 9 ข้อ                
ง. มาตรฐานการปฏิบัติงานมี 9 ข้อ

5. ข้อใดเป็นจรรยาบรรณต่อตนเองของวิชาชีพครู
ก. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์                           
ข. มีวินัยและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ค. ศรัทธาในอาชีพครู                                                                    
ง. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

6. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณครูต่อผู้รับบริการ
ก. รัก เอาใจใส่ ช่วยเหลือ เมตตาเด็กนักเรียน
ข. แนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์
ค. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ง. ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่

7. หากข้าราชการครูประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. อาจถูกลงโทษอาญา                                                                 
ข. อาจถูกลงโทษทางวินัย
ค. อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                       
ง. ข้อ ข และ ค ถูก

8. โทษที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. ว่ากล่าวตักเตือน                                                     
ข. ภาคทัณฑ์
ค. พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                       
ง. เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

9. หากประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพจนถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะส่งผลต่อข้อใดน้อยที่สุด
ก. ไม่สามารถประกอบอาชีพครูได้                        
ข. ไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งได้
ค. ไม่สามารถรับเงินวิทยฐานะ                                  
ง. หากปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจผิดอาญา

10. ความดีงามในจิตใจหมายถึงข้อใด
ก. คุณธรรม                               
ข. จริยธรรม
ค. ค่านิยม                                   
ง. คุณธรรมจริยธรรม

11. ครูนฤมลเป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ตรงกับหลักทศพิธราชธรรมข้อใด
ก. อาชวะ                                  
ข. มัทวะ
ค. ตะบะ                   
ง. อวิหิงสา

12. คุณธรรมของครูสามารถสังเกตจากสิ่งใด
ก. การซักถาม                           
ข. การใช้เหตุผล
ค. การประพฤติปฏิบัติ            
ง. การยกย่องนับถือ

13. ความลำเอียง 4 ประการ คือหลักธรรมข้อใด
ก. วุฒิธรรม                                
ข. ธรรมจักร
ค. อคติ                                       
ง. อบายมุข

14. ดารุณีเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่รักของเพื่อน ดารุณีมีคุณธรรมข้อใด
ก. สังคหวัตถธรรมุ                  
ข. พรหมวิหารธรรม
ค. ฆราวาสธรรม                      
ง. อริยสัจธรรม

15. ไม่ใช่คุณธรรม 4 ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้เมื่อพิธีเฉลิมฉลองครองราชย์ครบ60ปี (วันที่ 9 มิถุนายน 2549)
ก. ขยันหมั่นเพียรอดทน                          
ข. ช่วยเหลือเกื้อกูลประสานประโยชน์
ค. การประพฤติปฏิบัติด้วยสุจริต           
ง. คิดทำในสิ่งดี

16. ข้อใดเป็นจริยธรรมที่ไม่พึงประสงค์สำหรับครู
ก. นำนักเรียนให้พ้นทางเสื่อม
ข. ไม่ตักเตือนทำโทษนักเรียนที่ประพฤติผิด
ค. รักษาชื่อเสียงของเพื่อนครู
ง. สุภาพ เรียบร้อย มีระเบียบวินัย

17. ความรู้สึก ความเชื่อ สิ่งที่ปรารถนาของครูและได้ปฏิบัติต่อ ๆ กันมา
ก. คุณธรรมของครู                  
ข. จริยธรรมของครู
ค. ค่านิยมของครู                     
ง. จรรยาบรรณของครู

18. ครูมีความคิดสร้างสรรค์ กว้างไกล ลึกซึ้ง เป็นคุณธรรมด้านใด
ก. ศีล                         
ข. วิริยะ                    
ค. สมาธิ                    
ง. ปัญญา

19. ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่ดีของข้าราชการยุคใหม่
ก. ค่านิยมในระบบคุณธรรม                                      
ข. ค่านิยมยึดถือระบบอาวุโส
ค. ค่านิยมมุ่งผลประโยชน์ประชาชนมาก่อน        
ง. ค่านิยมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

20. “ I AM READY” จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. คุณธรรม                               
ข. จริยธรรม
ค. ค่านิยม                                   
ง. วิสัยทัศน์

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button