เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง? ที่ต้องใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566

20637
0
เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง? ที่ต้องใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566

วันนี้การศึกษาไทย มาสรุปเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง สิ่งที่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเตรียมตัวสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 อ้างอิงจาก กคศ.

เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง? ที่ต้องใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 คือ

1. รูปถ่ายขนาด 1*1.5 นิ้ว เป็นนามสกุล .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB
2.ใบรับรองคุณวุฒิ
3.ใบทรานสคริปต์ภาษาไทย
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
7.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
8.ใบรับรองแพทย์ จากรพ.รัฐ (ชื่อโรคตามที่ก.ค.ศ.กำหนด)
9.หนังสือยินยอมให้สอบจากผู้บริหาร (กรณีเป็นข้าราชการอยู่แล้ว)

ข้อมูลเพิ่มเติม

   (1) รูปถ่าย
เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม “ถัดไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อ Upload รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยใช้ไฟล์ JPG ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1 MB) หากผู้สมัครสอบใช้รูปถ่ายขนาดไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่สามารถ Upload รูปถ่ายได้
ทั้งนี้ รูปถ่ายจะปรากฏบนใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสำหรับใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้อง อาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าห้องสอบและกรรมการกำกับการสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเองจะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้

    (2) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
         (2.1) กรณีที่ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิจะใช้ได้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร และจะต้องระบุชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องระบุด้วยว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” ต้องได้รับอนุมัติปริญญาบัตรไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564
         (2.2) กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้องนำประกาศนียบัตรคุณวุฒิอนุปริญญา เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมาด้วย
         (2.3) กรณีที่ผู้สมัครสอบทำปริญญาบัตรฉบับจริงสูญหาย ให้ติดต่อขอรับใบแทนปริญญาบัตรที่สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
         (2.4) กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อและได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้แนบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ด้วย

    (3) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ฉบับภาษาไทย ที่ระบุตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (หากใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอื่นให้แนบใบแปลเป็นภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาด้วย)
         (3.1) กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องจากวุฒิอนุปริญญา ต้องนำใบแสดงผลการเรียนในระดับอนุปริญญา เช่น ปวส., ปวท. เป็นต้น แนบมาด้วย
         (3.2) กรณีผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ศึกษาต่อและได้รับวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้แนบใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ด้วย

    (4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ
    (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
    (6) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้ามี)
    (7) สำเนาทะเบียนสมรส/ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
    (8) สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
    (9) ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
         (9.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
         (9.2) วัณโรคในระยะติดต่อ
         (9.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
         (9.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
         (9.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

    (10) หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น)

    (11) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจาก คุรุสภาแล้ว ดังนี้
         (11.1) เอกสารแสดงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของคุรุสภา ที่มีข้อมูลชื่อ – ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาต วันออก และวันหมดอายุที่เป็นปัจจุบัน
         (11.2) หนังสือรับรองของคุรุสภา ที่แจ้งว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
         (11.3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)

    (12) หนังสือรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อควรระวัง

  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
    [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
    ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

อ้างอิง otepc.go.th

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 รอบทั่วไป ลิงก์เข้าระบบที่นี่

ดูรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ.รอบทั่วไป 2566

ด่วนที่สุด! การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง? ที่ต้องใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทความถัดไปด่วนที่สุด! การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่