โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ A-Level 81 Thai

190
0

 โครงสร้างเนื้อหาข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ A-Level (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2566 ที่จะเปิดรับสมัครสอบวันที่ 1 – 10 ก.พ. 66 และสอบวันที่ 18 – 20 มี.ค. 66 โครงสร้างข้อสอบมีการปรับใหม่ เนื้อหาออกอะไรบ้าง? ไปดูกันเลย

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ A-Level 81 Thai

1) การอ่าน
1.1 การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
1.2 การจับใจความ/การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
1.3 การตีความ
1.4 การวิเคราะห์จุดประสงค์/เจตนาของผู้เขียน
1.5 การวิเคราะห์ข้อคิด/แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
1.6 การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
1.7 ท่าที/น้ำเสียง/อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน

2) การเขียน
2.1 การเรียงลำดับข้อความ
2.2 การเรียงความ
2.3 การพรรณา/บรรยาย/อธิบาย
2.4 การใช้เหตุผล
2.5 การแสดงทรรศนะ
2.6 การโต้แย้ง
2.7 การโน้มน้าว

3) การพูด การฟัง
3.1 การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
3.2 การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน
3.3 การตีความ/อนุมาน/วิเคราะห์สาร/บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง

4) หลักการใช้ภาษา
4.1 การสะกดคำ
4.2 การใช้คำตรงความหมาย
4.3 ประโยคกำกวม/ประโยคบกพร่อง
4.4 ประโยคสมบูรณ์
4.5 ระดับภาษา
4.6 การใช้สำนวนถูกต้องตามความหมาย
4.7 ชนิดของประโยคตามเจตนา
4.8 คำที่มีความหมายตรง/อุปมา
4.9 คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
4.10 ราชาศัพท์

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)ระยะเวลาที่ใช้สอบ 90 นาที

ที่มา https://blueprint.mytcas.com/a-level-81-thai

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 กลุ่มสาระ ป.1-ป.6
บทความถัดไปตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่