ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ภาค ข

405
0
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ภาค ข

ประกาศรายชื่อ ‘ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย’ 2566 ภาค ก ภาค ข

เปิดกำหนดการ ประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย” ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 พร้อมเช็กปฏิทินการเข้ารับการสอบประเมิน ภาค ค

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ตั้งแต่วันพุธที่ 31 พฤษภาคม และปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยไปแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา จำนวน 205 แห่ง จำนวน 63 กลุ่มวิชา ตำแหน่งว่าง 7,814 อัตรา โดยมีนักศึกษาครูจบใหม่ยื่นใบสมัครจำนวนมากนั้น

ล่าสุดทาง สพฐ ได้ออกมาอัปเดตวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว สำคัญมาก ผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อว่ามีชื่อตนเองหรือไม่ก่อนถึงวันสอบ เพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด

เช็กให้ชัวร์ ประกาศรายชื่อ ‘ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย’ 2566 วันไหน

อ้างอิงจากประกาศปฏิทิน ทางหน่วยงานจะประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย” ประจำปี 2566 ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 

ทั้งนี้ผู้ที่ทำการสมัครสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2566 จะต้องมีเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นไปตามที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งไว้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยทั่วไป

 1. สัญชาติไทย พร้อมทั้งมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
 2. ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
 4. ไม่เป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในหรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
 5. ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
 7. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ทั้งนี้ รวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคด้วย
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เนื่องจากการกระทำผิดวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
 11. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย เฉพาะทาง

 1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด
 2. มีหลักฐานการอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 4. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 5. หนังสือรับรองสิทธิ

กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

1. ภายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 2566

2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 2566

3. ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข 

4. ประเมินจากการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

5. ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค

6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566)

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566)

อย่างไรก็ตามผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สพฐ. หรือ คลิกที่นี่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู
บทความถัดไปคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่