คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 2566

221
0

การให้บริการอาหารกลางวันเป็นนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่รัฐจัดสวัสดิการให้กับ เด็กในวัยเรียนระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามอัตราขนาดของโรงเรียนต่อคนต่อวัน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 36 บาท , 27 บาท , 24 บาท และ 22 บาท (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565) จํานวน 200 วัน ในหนึ่งปีการศึกษา ผ่านการโอนงบประมาณไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียน ทําให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้น ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการได้รับสวัสดิการจากรัฐดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานจัดอาหารกลางวันในปัจจุบัน โรงเรียนมีภาพสะท้อนถึงปัญหาในการ ดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ได้ประกาศใช้เพื่อให้การจัดหาพัสดุ สําหรับ หน่วยงานของรัฐมีความถูกต้อง โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและภาครัฐเป็น สําคัญ

ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินโครงการอาหารกลางวันในปีการศึกษา 2566 เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ตระหนัก มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้ สามารถดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ความคาดหวังของ รัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ ที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีสุขภาวะที่แข็งแรง สมบูรณ์สมวัย สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีการศึกษา 2566 ขอขอบคุณคณะทํางาน คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้เสียสละและร่วมระดมความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถร่วมกันจัดทํา คู่มือการดําเนินงานเล่มนี้ขึ้น

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก ภาค ข
บทความถัดไปดาวน์โหลดแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ของ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่