ครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA จะต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน

146
2

ครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA จะต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน พิจารณาจาก

1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ จัดการเรียนรู้ตามที่ปรากฎใน ไฟล์วิดิทัศน์บันทึกการสอนในวิชา ซึ่งผู้ขอได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้ สอนจริงในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ครู หรือดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ ครูชำนาญการแล้วแต่กรณี

2) ไฟล์วิดิทัศน์จำนวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย

– วิดิทัศน์บันทึกการสอนที่แสดงให้ เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการ ประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการ จัดการเรียนรู้ที่เสนอตามข้อหนึ่ง โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

– ไฟล์วิดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึง สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจใน วิดีทัศน์บันทึกการสอนข้างต้น

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้เรียน พิจารณาจาก

ผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้ เรียนที่ปรากฏภายหลังการ จัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น เรียนตามไฟล์วิดิทัศน์บันทึก การสอนที่เสนอไว้ในด้านที่ 1 โดยให้นำเสนอในรูปแบบไฟล์ ดิจิทัล เช่น ไฟล์วิดิทัศน์ ไฟล์ ภาพ หรือไฟล์ PDF

ด้านของการจัดการชั้นเรียน ทาง ก.ค.ศ. ได้ให้ หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพมีด้วยกัน 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของคุณครู

1. การสอนของครูมีการ เชื่อมโยงประสบการณ์ เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่ จะเรียนรู้หรือไม่ ?

2. การสอนครั้งนั้น เด็กได้ มีโอกาสในการสร้างความรู้ ขึ้นมาใหม่หรือไม่ ?

3. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้ เด็กสนใจในการเรียนเป็น อย่างไร ?

4. ครูมีวิธีการออกแบบ ให้เด็กได้สืบค้นข้อมูล หาความรู้ด้วยตัวเอง อย่างไร ?

5. ครูให้เด็กฝึกปฏิบัติ และ สร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อ เพิ่มการเรียนรู้อย่างไร ?

6. ครูออกแบบสิ่ง แวดล้อมในการจัดการ เรียนการสอน การใช้สื่อ เพื่อให้เด็กพัฒนาการ เรียนรู้ของตนเอง อย่างไร ?

7. เด็กได้ฝึกการกำกับ ตัวเองในการเรียนรู้ หรือไม่ ?

8. ความถูกต้อง ความ เชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ใช้ สอนเป็นอย่างไร ?

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้หลักฐานที่ครูต้องนำเสนอคือ สำหรับขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA
บทความถัดไป8 หลักสำคัญในการทำคลิป วPA การสอนของครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่