ค้นหาข้อมูลจาก Google
บทความ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน แนวทางในการปฏิบัติตนของครู

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน แนวทางในการปฏิบัติตนของครู

จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนของครู เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาในวิชาชีพครู และเพื่อให้ครูสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

 • ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตน เพื่อศิษย์ และการศึกษา
 • รักและเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ เกื้อกูล ศิษย์
 • ส่งเสริมให้ศิษย์ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดี
 • ส่งเสริมให้ศิษย์ มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
 • ส่งเสริมให้ศิษย์ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ด้านที่ 2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

 • ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านความประพฤติ ความรู้ และความสามารถ
 • ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีจริยธรรมวิชาชีพ
 • เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิตตามวิถีของวัฒนธรรมไทย

ด้านที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล

 • ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพ
 • เอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ เกื้อกูล ศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม
 • ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล และสร้างเสริมให้ศิษย์ทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ด้านที่ 4 สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรม

 • สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้ผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรม
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักการอ่าน แสวงหาความรู้ และเปิดกว้างต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ด้านที่ 5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 • พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพร่วมกับผู้อื่น

จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนของครู เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาในวิชาชีพครู และเพื่อให้ครูสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button