เฉลยข้อสอบ ความรอบรู้เหตุการ​ณ์ปัจจุบัน​ ปี​ 2565

40862
0

เฉลยข้อสอบ ความรอบรู้เหตุการ​ณ์ปัจจุบัน​ เตรียมสอบ​ กทม. กศน. เเละครู​ผู้ช่วย ​ปี​ 2565
แนวข้อสอบ ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด

ก.    เกษตรทฤษฎีใหม่                                                                ข.    การกินอยู่อย่างประหยัดและพอเพียง

ค.    การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                         ง.    เกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็น

ตอบ       ก.  เกษตรทฤษฎีใหม่

 1. NPL คืออะไร

ก.    หนี้เสีย                                                                                   ข.   หนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน

ค.    หนี้ที่เป็นโมฆะ                                                                   ง.    หนี้ที่ไม่สมบูรณ์

ตอบ       ก.  หนี้เสีย

 1. ข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) น้อยที่สุด

ก.    Website                                                                                 ข.   Internet

ค.    E-Learning                                                                          ง.    Hard Ware

ตอบ       ง.  Hard Ware

 1. เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (www.1111.go.th) เป็นเว็บไซต์ที่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ

ก.    นายกรัฐมนตรี                                                                     ข.   สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ค.    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                               ง.    กระทรวงมหาดไทย

ตอบ       ค.  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 1. วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นสำคัญอะไรของโลก

ก.    วันงดสูบบุหรี่โลก                                                               ข.   วันสิ่งแวดล้อมโลก

ค.    วันคุ้มครองโลก                                                                   ง.    วันอาหารโลก

ตอบ       ข.  วันสิ่งแวดล้อมโลก

 1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

ก.    เชียงใหม่                                                                               ข.   สกลนคร

ค.    ฉะเชิงเทรา                                                                           ง.    นราธิวาส

ตอบ       ค.  ฉะเชิงเทรา

 1. ใต้สุดในสยาม คือที่ใด

ก.    อำเภอเบตง                                                                           ข.   อำเภอสุไหงโกลก

ค.    อำเภอตากใบ                                                                        ง.    อำเภอสะเดา

ตอบ       ก.  อำเภอเบตง

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าใด

ก.    ฉบับที่ 9                                                                                ข.   ฉบับที่ 10

ค.    ฉบับที่ 11                                                                              ง.    ฉบับที่ 12

ตอบ       ค.  ฉบับที่ 11

 1. รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดมีฐานเป็นประมุขแห่งรัฐของไทย

ก.    พระมหากษัตริย์                                                                  ข.   ประธานรัฐสภา

ค.    ประธานองคมนตรี                                                             ง.    นายกรัฐมนตรี

ตอบ       ก.  พระมหากษัตริย์

 1. ในจำนวนนายกรัฐมนตรีทั้งหมด ใครดำรงตำแหน่งได้นานที่สุด

ก.    จอมพล ป. พิบูลสงคราม                                                   ข.   จอมพลถนอม  กิตติขจร

ค.    พล.อ. เปรม  ติณสูลานนท์                                               ง.    พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร

ตอบ       ก.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 1. ป.ป.ช. ย่อมาจากอะไร

ก.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข.    คณะกรรมการป้องกันและป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ

ค.    คณะกรรมการปราบปรามและป้องกันการทุจริตแห่งชาติ

ง.    คณะกรรมการป้องปรามและป้องกันการทุจริตแห่งชาติ

ตอบ       ก.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 1. องค์กรอิสระใดมีหน้าที่จัดการเลือกตั้ง

ก.    คณะกรรมการเลือกตั้ง                                                       ข.   คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง

ค.    คณะกรรมการการเลือกตั้ง                                                ง.    คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ

ตอบ       ค.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 1. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ก.    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข.    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ค.    คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ง.    ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ตอบ       ก.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 1. การยุบสภาเป็นอำนาจของใคร และต้องออกเป็นกฎหมายใด

ก.    ประธานรัฐสภา : พระราชบัญญัติ                                  ข.   นายกรัฐมนตรี : พระราชกฤษฎีกา

ค.    ประธานรัฐสภา : พระราชกฤษฎีกา                               ง.    นายกรัฐมนตรี : พระราชกำหนด

ตอบ       ข.  นายกรัฐมนตรี : พระราชกฤษฎีกา

 1. การประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปต้องออกเป็นกฎหมายใด

ก.    พระราชบัญญัติ                                                                   ข.   พระราชกฤษฎีกา

ค.    พระราชกำหนด                                                                  ง.    ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตอบ       ข.  พระราชกฤษฎีกา

 1. รถไฟฟ้ามหานคร เป็นโครงการขนส่งมวลชนประเภทใด

ก.    รถไฟรางคู่                                                                            ข.   รถไฟฟ้าใต้ดิน

ค.    รถไฟด่วนพิเศษ                                                                   ง.    รถไฟลอยฟ้า

ตอบ       ข.  รถไฟฟ้าใต้ดิน

 1. ข้อใดมิใช่พลังงานที่นำมาใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง

ก.    ไบโอดีเซล                                                                            ข.   เอทธานอล

ค.    แก๊สเอ็นจีวี                                                                            ง.    เมธานิล

ตอบ       ง.  เมธานิล

 1. สามจังหวัดภาคใต้ของไทยที่เกิดความไม่สงบประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้าง

ก.    ยะลา  สงขลา  ปัตตานี                                                       ข.   ยะลา  ตรัง  สตูล

ค.    ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส                                                  ง.    ยะลา  สตูล  ปัตตานี

ตอบ       ค.  ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส

 1. สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด

ก.    สมุทรสงคราม                                                                     ข.   สมุทรปราการ

ค.    สมุทรสาคร                                                                           ง.    กรุงเทพฯ

ตอบ       ข.  สมุทรปราการ

 1. จังหวัดใดเป็นส่วนที่แคบที่สุดของไทย

ก.    ประจวบคีรีขันธ์                                                                   ข.   เพชรบุรี

ค.    ระนอง                                                                                   ง.    ชุมพร

ตอบ       ก.  ประจวบคีรีขันธ์

 1. ข้อใดคือผลเสียของการที่ค่าเงินบาทแข็งตัว

ก.    เงินเฟ้อสูงขึ้น                                                                      ข.   สินค้านำเข้าราคาสูงขึ้น

ค.    ส่งออกสินค้าได้น้อยลง                                                     ง.    น้ำมันราคาสูงขึ้น

ตอบ       ค.  ส่งออกสินค้าได้น้อยลง

 1. มูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศระยะเวลาหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเกิดจากคนไทยหรือ

ชาวต่างด้าว เรียกว่าอะไร

ก.    ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (GDP)                                           ข.   ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (GNP)

ค.    รายได้ประชาชาติ (NI)                                                      ง.    รายได้ต่อหัว  (PER CAPITA GNP)

ตอบ       ก.  ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (GDP)

 1. ข้อใดเป็นปัจจัยการผลิต

ก.    เงินทุน  แรงงาน  ผู้ประกอบการ วัตถุดิบ

ข.    เงินทุน  วัตถุดิบ  ผู้ประกอบการ ที่ดิน

ค.    เงินทุน  แหล่งทุน  ผลผลิต  ผู้ประกอบการ

ง.    เงินทุน  แรงงาน ที่ดิน  ผู้ประกอบการ

ตอบ       ง.  เงินทุน  แรงงาน ที่ดิน  ผู้ประกอบการ

 1. รางวัลแม็กไซไซ เป็นรางวัลที่มาจากประเทศใด

ก.    อังกฤษ                                                                                   ข.   สวีเดน

ค.    สิงคโปร์                                                                                ง.    ฟิลิปปินส์

ตอบ       ง.  ฟิลิปปินส์

 1. เลขาธิการสหประชาชาติคนปัจจุบัน เป็นคนชาติใด

ก.    ไทย                                                                                        ข.   เกาหลี

ค.    ญี่ปุ่น                                                                                      ง.    มาเลเซีย

ตอบ       ข.  เกาหลี

 1. อำเภอใดอยู่ใต้สุดของประเทศไทย

ก.    สุไหงโกลก                                                                           ข.   เบตง

ค.    ตากใบ                                                                                    ง.    บันนังสะตา

ตอบ       ข.  เบตง

 1. กลุ่มอาเซียน มีสมาชิกกี่ประเทศ

ก.    9 ประเทศ                                                                             ข.   10 ประเทศ

ค.    11 ประเทศ                                                                           ง.    12 ประเทศ

ตอบ       ข.  10 ประเทศ

 1. “สามเหลี่ยมมรกต” หมายถึง พื้นที่รอยระหว่าง 3ประเทศ คือข้อใด

ก.    ไทย-พม่า-ลาว                                                                      ข.    ไทย-ลาว-กัมพูชา

ค.    ไทย-พม่า-กัมพูชา                                                               ง.    ไทย-พม่า-จีน

ตอบ       ข.  ไทย-ลาว-กัมพูชา

 1. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับ

“ความพอเพียง”

ก.    มีความซื่อสัตย์สุจริต                                                           ข.   ใฝ่ศึกษาหาความรู้

ค.    รู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย                                                   ง.    ฝึกการพึ่งตนเอง

ตอบ       ค.  รู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย

 1. ข้อใดคือหลักสำคัญที่สุดของ “เศรษฐกิจพอเพียง”

ก.    รู้จักพอประมาณ                                                                  ข.   มีเหตุผล

ค.    มีคุณธรรม                                                                            ง.    มีความรู้

ตอบ       ก.  รู้จักพอประมาณ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 7 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่