ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

เช็กตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการฯ ปี 2566 ได้ที่นี่

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4803 การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/6 4803 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566

เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศ5 14009/ว 2392 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีจัดสรรอัตราเกษียณฯ ในสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด 
2. บัญชีจัดสรรอัตราเกษียณฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ชุด 
3. แนวปฏิบัติการจัดสรรอัตราเกษียณฯ ในสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด 
4. แนวปฏิบัติการจัดสรรอัตราเกษียณฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ชุด
5 . แบบรายงานผลการจัดสรรอัตราเกษียณฯ ในสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
6. แบบรายงานผลการจัดสรรอัตราเกษียณฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานต่ำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พิจารณาจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พศ. 2566 ตำแเหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการดังนี้

1. ศึกษาแนวปฏิบัติการจัดสรรอัตราเกษียณฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4
2. แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. ให้นำอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรรคืนตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2566 – 2570) และแนวทางปฏิบัติรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด อย่างเคร่งครัด (อัตราว่างดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ได้ จนกว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรคืน) และเมื่อพิจารณาการจัดสรรแล้วเสร็จ ให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. จัดทำแบบรายงานผลการจัดสรรอัตราเกษียณฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 พร้อมทั้งจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวในรูปแบบของไฟล์โปรแกรม Microsoft Exce ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตามแนวปฏิบัติการจัดสรรอัตราเกษียณฯ ตามข้อ
5. จัดส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมด้วยรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
6. อัตราเกษียณอายุราชการในสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาที่มิได้จัดสรรคืนตามหนังสือฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวนอัตราว่างดังกล่าวไว้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและบริหารอัตรากำลังในภาพรวม ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารอัตรากำลังภายใต้จำนวนและตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยสามารถนำตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรไปสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดและเมื่อใช้ตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ให้รายงานสำนักงบประมาณ ภายใน 30 วัน พร้อมสำเนาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย

ที่มา https://personnel.obec.go.th/home/archives/category/eoffice

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button