ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข้อสอบ

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2566 เข้าทำงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2566 เข้าทำงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วิชาที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที จำนวน 80 ข้อ (100 คะแนน)

1. ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
2. การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
3. ความสามารถทางด้านภาษาไทย
4. ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์
5. ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

วิชาที่ 2 ความละเอียดแม่นยำ
ใช้เวลา 30 นาที จำนวน 50 ข้อ (50 คะแนน)

วิชาที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จำนวน 100 ข้อ (100 คะแนน)

1. ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
1.1 หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ / วิเคราะห์โครงการ
1.2 การบริหารงานสินเชื่อ
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้
1.4 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
1.5 กฎหมายเกี่ยวกับงานสินเชื่อ (การกู้ยืมเงิน)

2. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
2.1 ความรู้เรื่องบัญชีเบื้องต้น / งบการเงินเบื้องต้น
2.2 ความรู้เรื่องการเงินเบื้องต้น (ธุรกรรมการเงิน ตราสารทางการเงิน โครงสร้างทางการเงิน คำนวณดอกเบี้ย การลงทุน การวางแผนทางการเงิน)

3. ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส.
3.2 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

4. ความรู้ทั่วไป
4.1 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
4.2 ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี (Fintech / Agritech / Smart Farm)

5. ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
6.1 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาชนบท / ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (เศรษฐกิจชุมชน / BCG Model /
Sustainable Development Goals : SDGs / Environment, Social และ Governance : ESG)
6.2 ความรู้เรื่องธุรกิจชุมชน / กองทุนหมู่บ้าน / วิสาหกิจชุมชน / สถาบันการเงินชุมชน / สหกรณ์การเกษตร

7. ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
7.1 แนวคิดการจัดการตลาดสมัยใหม่
7.2 การตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจเกษตร
7.3 ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM)

8. หลักการการบริหารเบื้องต้น (Competency)
8.1 ร่วมพลัง ร่วมใจ (Cultivate Collaboration)
8.2 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Think Innovatively)
8.3 ใส่ใจลูกค้า (Care for Customers)
8.4 มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
8.5 ยึดมั่นหลักจริยธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency)

9. จริยธรรม / จรรยาบรรณ / ธรรมาภิบาล / การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง
(Risk Culture) / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน /
การก ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button