ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องน่ารู้: แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงาน และกรอบแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของ ครม.ที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะห์ SWOT เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ดังนี้

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565)
 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
 8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี ค.ศ.2030
 9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
 10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้น 7 ข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 12. ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 13. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 14. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
 15. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กรอบแนวคิด และความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ

ดาวน์โหลดเอกสาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.moe.go.th/

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button