ค้นหาข้อมูลจาก Google
ดาวน์โหลด

ระเบียบพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลัง 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๒ วรรคสองมาตรา
๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่
มาตรา ๔๓ วรรคสาม
มาตรา ๕๖ วรรคสี่
มาตรา ๕๗
มาตรา ๕๘ วรรคสอง
มาตรา ๕๙ วรรคสอง
มาตรา ๖๐ วรรคสอง
มาตรา ๖๑ วรรคสอง
มาตรา ๖๒วรรคสามและวรรคสี่
มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒)
มาตรา ๖๘
มาตรา ๗๐ วรรคสาม
มาตรา ๗๑
มาตรา ๗๒
มาตรา ๗๔ วรรคสอง
มาตรา ๗๖ วรรคสอง
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘
มาตรา ๘๔
มาตรา ๘๕
มาตรา ๘๖
มาตรา ๘๘
มาตรา ๘๙ วรรคสอง
มาตรา ๙๑
มาตรา ๙๒
มาตรา ๙๙
มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง
มาตรา ๑๐๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม
มาตรา ๑๐๕
มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่
มาตรา ๑๐๘
มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่
มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง
และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ระเบียบพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลัง 2560

ระเบียบพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบกระทรวงการคลัง

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button