เปิดรับสมัคร TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

98
0

เปิดรับสมัคร TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 พฤศจิกายน 2565

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 จะต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS66 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

1.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

ประกาศรับสมัคร
เว็บไซต์สำหรับทำ Portfolio อิเล็กทรอนิกส์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-1721

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร เพื่อศึกษาในหลักสูตร
อักษศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร โทร. 02-218-4802, 02-218-4804

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-4817

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-4875

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

– โครงการรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษและโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

– โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-218-5009

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โทร. 02-218-4371
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โทร. 02-218-4425
– สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม โทร. 02-218-4406

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 02-218-4441 , 02-218-4481

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 02-218-4499

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0-2218-5968
อีเมล academicaffairs@cbs.chula.ac.th

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97
ต่อ 8144

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97
ต่อ 8143

15. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97
ต่อ 8143

16. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีนเข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน
คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97
ต่อ 8143

17. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565
ต่อ 8141

เปิดรับสมัคร TCAS66 tcas2566 tcas66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 พฤศจิกายน 2565

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร. 02-218-2565 ต่อ 4121

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์

ประการศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร. 02-218-2565 ต่อ 4121

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูต้นแบบเข้าศึกษา
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2561 ต่อ 5601

21. การรับนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านจิตอาสาเพื่อบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอก
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร. 02-218-2565 ต่อ 7200

22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการ
ออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ
คณะนิเทศศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 02-218-2168
อีเมล md.nitadecu@gmail.com

23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวาทนิเทศรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านวาทศาสตร์
และการสื่อสารของมนุษย์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาทนิเทศ ภาควิชา
วาทวิทยาและการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
อีเมล speechpa.commartschula@gmail.com

24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถด้านสื่อสาร
การแสดงสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์
ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์
อีเมล speechpa.commartschula@gmail.com

25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ CU Film Student เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 02-218-2205
อีเมล nitadechula.film@gmail.com

javascript:'<html><body style=”background:transparent”></body></html>’

26. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

– โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจใน
วิชาชีพสัตวแพทย์

– โครงการการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษและ
วิทยาศาสตร์

– โครงการการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจใน
วิชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจ

ประกาศรับสมัคร
เอกสารรับรองจำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 02-218-9770
อีเมล academic.cuvet@gmail.com

27. การรับสมัครคัดนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
ใบรับรองแพทย์แสดงผลการตรวจร่างกาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 02-218-8652
อีเมล wannawat.p@chula.ac.th , kanravee.b@chula.ac.th

28. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

– สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

– สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 02-218-8450
อีเมล registrar@pharm.chula.ac.th

29. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร 02-218-4568

30. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
โทร. 02-218-1520 อีเมล praew.c@chula.ac.th

31. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
โทร. 02-218-1084 อีเมล navaporn.w@chula.ac.th

32. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ โทร. 02-218-1570
อีเมล radtech@chula.ac.th

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศธ. เดินหน้าต่อ พาน้องกลับมาเรียน แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โรงเรียนคุณภาพ ผ่านการศึกษาไทยพร้อม

33. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะจิตวิทยา โทร. 02-218-1312
อีเมล chootima.h@chula.ac.th

34. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 02-218-6254
อีเมล suthinee.r@chula.ac.th

35. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โทร. 02-218-1412
อีเมล taksina.s@chula.ac.th

36. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร โทร. 02-218-1209
อีเมล cusar@chula.ac.th

37. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

– คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

– คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

– คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา

– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7048
อีเมล studentaffair.cu@gmail.com

38. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ประกาศรับสมัคร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารกิจการนิสิต
โทร. 02-218-7048 อีเมล studenaffair.cu@gmail.com

39. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ
ระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

– คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

– คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

– คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย

– คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ
สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7050 อีเมล studentaffair.cu@gmail.com , prach.a@chula.ac.th

40. การรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทย์

ประกาศรับสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 02-218-9770
อีเมล academic.cuvet@gmail.com

ขอบคุณที่มา เว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบ TCAS66 ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2566

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แบบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์ DOC ปี 2566 ว18/2565
บทความถัดไปแจกโปรแกรมแบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 Excel ใช้งานฟรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่