วิชาการศึกษา เรื่อง เอกสารหลักฐานทางการศึกษา

193
2

วิชาการศึกษา เรื่อง เอกสารหลักฐานทางการศึกษา ความสำคัญบันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน เช่น แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ติดต่อ สื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจำตัวนักเรียนระเบียนสะสม

เอกสารหลักฐานแสดงวุฒิ/รับรองผลการเรียนของผู้เรียน เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียนประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สำเร็จทางการศึกษา ใบรับรองผลการเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 2 ประเภท ดังนี้ คือ

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) คือ เอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน เช่น ผลการเรียนตามกลุ่มสาระ ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
1) แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
2) รับรองผลการเรียนนักเรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร
3) ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของนักเรียน
4) ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน

1.2 ประกาศนียบัตร (ปพ. 2) คือ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เอกสารที่มอบให้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม. 3) และการศึกษา

1.3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) คือ เอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลาง (ป. 6, ม. 3 และ ม. 6สำหรับบันทึกข้อมูลสรุปผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น เป็นเอกสารที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้สำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้นักเรียนจบช่วงชั้น เป็นเอกสารรับรองวุฒิทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด เช่น

2.1 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ. 4) สำหรับเพื่อแสดงผลการพัฒนา การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครเข้าทำงาน หรือมีกรณีอื่นใดที่นักเรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่างๆ

2.2 แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ. 5) คือ เอกสารที่ครูผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัด และประเมินผลการเรียนของนักเรียน นำไปใช้ประโยชน์ คือ
1) เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนชั้นพื้นฐาน (ม. 6)นักเรียน
2) เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน

2.3 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) เพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ คือ
1) รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
2) เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงาน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
3) เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน รับรองผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆ

2.4 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. 7) เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนหรือผลการเรียนเป็นการชั่วคราวที่นักเรียนร้องขอ นำไปใช้ประโยชน์ คือ
1) รับรองความเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน
2) รับรองและแสดงความรู้วุฒิของนักเรียน
3) แสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน
4) เป็นหลักฐานตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็นนักเรียนหรือการได้รับการรับรองจากโรงเรียน

2.5 ระเบียนสะสม (ปพ. 8) เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนในต้านต่างๆ เป็นรายบุคคล นำไปใช้ประโยชน์ดังนี้
1) ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและประกอบอาชีพของนักเรียน
2) ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของ
3) ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
4) ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของนักเรียน

2.6 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ. 9) เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อแสดงรายวิชาทั้งหมดตามหลักสูตรของโรงเรียนพร้อมด้วยรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิช และผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ คือ
1) ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงชั้น
2) บันทึกและแสดงผลการเรียนของนักเรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา
3) รายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
4) ใช้เป็นข้อมูลในก ารเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีที่นักเรียนย้ายโรงเรียน
5) นักเรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนสำหรับการวางแผนการเรียน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่