ค้นหาข้อมูลจาก Google
บทความ

คำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

คำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของ………….. ในวันนี้
การจัดงานวันเด็กใน ครั้งนี้ เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่า เขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว
ชุมชน และสังคมได้ ในโอกาสต่อไป

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และขออำนวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2567 ณ บัดนี้

คำกล่าวรายงาน วันเด็กแห่งชาติ

คำกล่าวรายงาน
กราบเรียน นาย…………….
ข้าพเจ้า นาย………………. ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567ในวันนี้ กระผมขอกราบเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยสรุปดังนี้

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนด
ให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button