แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา

214
0

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

1.ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ

ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึงการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการปฏิบัติการสอน การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

2.ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและตามหลัก บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

3.ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม

การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

4.ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย

   การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดระบบการบริการในสถานศึกษา

5.ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครู และสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่