ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

391
1

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สกก. Bureau of Student Activity Development หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีที่ตั้งเว็บไซต์อยู่ที่ http://sportact.obec.go.th โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน มีกรอบภารกิจและอำนวจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนกลยุทธการพัฒนาศักยภาพนักเรียน เยาวชนและบุคลากรทางด้านกีฬา

2. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่าย การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมนักเรียน

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อหารูปแบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกีฬา และกิจกรรมนักเรียน

4. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล งานด้านการกีฬาและกิจกรรมนักเรียน

5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่-71
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่-71

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เว็บการแข่งขัน สพป. (ประถมศึกษา) ระดับชาติ

เว็บการแข่งขัน สพม. (มัธยมศึกษา) ระดับชาติ

เว็บการแข่งขัน สศศ.(เฉพาะความพิการ) ระดับชาติ

เว็บการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับชาติ

เว็บการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่

เว็บประชาสัมพันธ์กลาง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่