วิชาการศึกษา เรื่อง วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ

169
1
วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ
วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ

วิชาการศึกษา เรื่อง วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ

การหาคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ
การวิเคราะห์ข้อสอบทั้งฉบับ เป็นการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด เกี่ยวกับความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) รายละเอียด ดังนี้

1.ความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือวัด ที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัดเป็นความสอดคล้องระหว่างผลการวัด กับสิ่งที่ต้องการวัด ความตรงที่ใช้ในการทดสอบจำแนกเป็น 3ชนิด ได้แก่ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง และ ความตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จะเกี่ยวข้องกับความตรงตามเนื้อหามากกว่าความตรงชนิดอื่น ๆ

การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการหาค่าความเที่ยงตรงที่ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าข้อสอบหรือข้อคำถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด โดยใช้กณฑ์การประเมิน ดังนี้

ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น
ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แนใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น
ให้คะแนน -1 หมายถึง แนใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์/เนื้อหานั้น

แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากสูตร

กณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามีค่า 0.50 -1.00 แสดงว่า ข้อคำถามนั้นวัดได้ตรงจุดประสงค์ หรือตรงตามเนื้อหานั้น แสดงว่า ข้อคำถามข้อนั้นใช้ได้ ถ้ามีค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อคำถามนั้นวัดไม่ตรงจุดประสงค์หรือไม่ตรงตามเนื้อหานั้น ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง

  1. ความเชื่อมั่น หมายถึง ความคงที่ของคะแนนที่วัดได้แต่ละครั้ง วิธีการหาค่าความเชื่อมั่น
    ของแบบทดสอบทำได้หลายวิธีคือ

1) วิธีสอบช้ำ
2) วิธีแบบทดสอบคู่ขนาน
3) วิธีหาความสอดคล้องภายใน แบ่งเป็น

3.1) วิธีแบ่งครึ่งแบบทดสอบ ใช้สูตรของสเปียร์แมน บราวน์ (SpearmanBrown)
3.2) วิธีหาจากสูตรคูเดอร์และริชาร์ดสัน สูตรที่ใช้มี 2 สูตร คือ สูตร KR – 20 ใช้ในกรณีที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน และ สูตร KR – 21 ใช้ในกรณีที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบทุกข้อเท่ากันหรือไม่แตกต่างกันมาก
3.3) วิธีหาจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ใช้สูตรของครอนบัค (Cronbach)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น

  1. จำนวนข้อสอบ ความยาวของแบบทดสอบ
  2. ลักษณะคำถาม
  3. ความคงที่ของการให้คะแนน
  4. ระดับความยาก
  5. ลักษณะของผู้รับการทดสอบ
  6. วิธีหาค่าความเชื่อมั่น
  7. สภาพแวดล้อมในการดำเนินการสอบ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่