ข่าวสอบราชการ

ประกาศแล้วผลสอบ ก.พ. ภาค ก 2566 เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ได้ที่นี่

ประกาศแล้วผลสอบ ก.พ. ภาค ก 2566 เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ได้ที่นี่

ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 โดยได้ดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

และได้ดำเนินการสอบ ไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. จำนวน 11 ศูนย์สอบ ดังนี้
   01.กรุงเทพมหานครและนนทบุรี
   02.พระนครศรีอยุธยา
   03.ราชบุรี
   04.ชลบุรี
   05.เชียงใหม่
   06.พิษณุโลก    07.นครราชสีมา
   08.อุบลราชธานี
   09.ขอนแก่น
   10.สุราษฎร์ธานี
   11.สงขลา

สารพันปัญหา (ถาม-ตอบ) การสมัครสอบภาค ก. แบบกระดาษ (Paper&Pencil) ประจำปี 2566

ข้อ 1 ถาม สมัครสอบภาค ก. แบบกระดาษ (Paper & Pencil) ประจำปี 2566 แล้ว สามารถสมัครสอบภาค ก. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Exam) ประจำปี 2566 ได้หรือไม่ ?
ตอบ ไม่สามารถสมัครสอบภาค ก. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Exam) ประจำปี 2566 ได้ (ต้องเลือกการสอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง) ข้อ 2 ถาม คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์จะสมัครสอบมีอะไรบ้าง ?
ตอบ
1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ระดับปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
3. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือ ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับที่ต้องการสมัครสอบ

ข้อ 3 ถาม การสอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) สามารถสมัครสอบได้คนละกี่ระดับวุฒิการศึกษาและเลือกได้กี่ศูนย์สอบ ?
ตอบ สมัครสอบได้คนละ 1 ระดับวุฒิการศึกษาและเลือกได้ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น เมื่อชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2547 1000
ต่อ 8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 8716, 8717, 8709, 8775, 8740
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

สำหรับการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. Paper & Pencil
  – จะประกาศภายในวันที่ 13 กันยายน 2566
  – สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ได้วันที่ 22 กันยายน 66 เป็นต้นไป 

สถานะ การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ประจำปี 2566 :: ประกาศแล้ว

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

อ่านประกาศ pdf

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อวัดความรู้ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566
ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 02 พระนครศรีอยุธยา

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 03 ราชบุรี

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 04 ชลบุรี

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 05 เชียงใหม่

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 06 พิษณุโลก

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 07 นครราชสีมา

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 08 อุบลราชธานี

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 09 ขอนแก่น

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 10 สุราษฎร์ธานี

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาโท
ศูนย์สอบ 11 สงขลา

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (เช้า)

อ่านประกาศ pdf

ระดับปริญญาตรี (บ่าย)

เช็กรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก (รอบ Paper & Pencil) ประจำปี 2566  :: ได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button