แจก Ebook สอนการใช้ FlipHTML5 ราคา 300 ฟรี โหลดเลย

288
1

แจก Ebook สอนการใช้ FlipHTML5 ราคา 300 ฟรี โหลดเลย

FlipHTML5 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง ebook interactive ที่ใช้งานง่าย มีทั้งเวอร์ชั่น Desktop และ Browsers สามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพียงแค่ Import file PDF เราก็จะได้ลิงค์อีบุ๊คแล้ว

ในปัจจุบันการสร้างเอกสารในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-book ได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึนเนอ่ื งจากสามารถนาไปเผยแพรไ่ ด้สะดวก รวดเร็ว บนอุปกรณ์นาเสนอหลายชนิด และยังช่วยลดการใช้กระดาษได้เป็น อย่างมาก ซอฟตแ์วร์สาหรับสรา้ งเอกสารอิเล็กทรอนิกสม์ ีอยหู่ ลายประเภท โปรแกรม FlibAlbum เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยม ใช้งานง่าย จึงเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการสร้างเอกสารเพื่อนาเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ e-book

หลังจากที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดอบรมการจัดทาหนังสืออิเล็กทอนิกส์ให้แก่อาจารย์ในคณะบริการธุรกิจไปแล้วนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้ทาการรวบรวมเอกสารการอบรมและเทคนิคเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ แนวทาง เทคนิคการสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม FlibAlbum version 5 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง E-book คณะกรรมการจัดการความรู้หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้ที่สนใจต้องการสร้างเอกสารอิเล็กทอนิกส์ได้ใช้เป็นแนวเพ่ือสร้าง E-book ต่อไป

ดาวน์โหลด แจก Ebook สอนการใช้ Flip Html ราคา 300 ฟรี โหลดเลย

ลิงก์นี้ใช้งานได้ 14 วัน หลังจากช่วงเวลานี้ ไฟล์จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา ถ้าโหลดไม่ได้ให้แจ้งเราที่คอมเม้นต์

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่