ครูอาชีพ อาชีพครู ที่ถือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเยาวชนของประเทศ

131
1

ครูอาชีพ อาชีพครู ที่ถือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเยาวชนของประเทศ

ครูอาชีพ อาชีพครู ที่ถือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเยาวชนของประเทศ

อาชีพครูถือเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติและมีความสำคัญอย่างมาก ครูถือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม มีส่วนในการพัฒนาเยาวชนของประเทศ  ถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับโอกาสที่จะชี้นำ สั่งสอน ลูกศิษย์ ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ ทั้งในแง่ของความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมอันดี ล้วนเป็นสิ่งที่อาชีพครูสามารถอบรม บ่มเพาะให้แก่เยาวชนของชาติได้ทั้งสิ้น

สถานที่ทำงานของครู

สถานที่ทำงานของครู คือโรงเรียน และสถาบันต่างๆ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่โรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม วิชาชีพ ขึ้นไปจนถึงในระดับอุดมศึกษา โดยครูจะมีห้องพักครูซึ่งส่วนมากจะแยกออเป็นในแต่ละรายวิชา เช่นครูคณิต วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา แนะแนว ฯลฯ ครูจะสอนนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน และรายวิชา แต่ส่วนมากแล้วครูก็จะสอนนักเรียนกันภายในห้องเรียน จะมีบ้างที่ครูจะออกไปสอนนักเรียนนอกห้องเรียน หรือนอกโรงเรียน เช่นการทัศนศึกษา ดูงาน และกิจกรรมนอกโรงเรียนต่างๆ

ลักษณะของงานครู

ครูคือผู้ที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ นอกจากการสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในทางด้านวิชาการแล้ว ครูยังจะเป็นผู้สอนให้นักเรียนเป็นคนดี ที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้ เป็นผู้ชี้แนะให้เด็กมีแนวคิดของตัวเอง และสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในอนาคต

กลุ่มนักเรียนที่ครูสอน

ครูจะมีนักเรียนมากมายและแตกต่างกันไปตามระดับชั้นที่สอน และรายวิชา ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันตามวัยของนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งเด็กแต่ละวัยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน การควบคุมและสั่งสอนเด็กในแต่ละวัยนั้นจึงมีรายละเอียดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยรวมแล้วครูจะแบ่งออกได้เป็นตามกลุ่มดังนี้

ครูอนุบาล

ดูแลเด็กในช่วงอายุ 3-5 ปี ถือว่าเป็นครูในระดับเริ่มต้นที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่สมองเด็กเติบโตได้อย่างรวดเร็วที่สุด พันาการต่างๆรวมถึงการเรียนรู้และนิสัย จะเริ่มต้นจากตรงนี้ ครูจะเป็นผู้สอนให้เด็กเริ่มเข้าสังคม อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ฝึกความรับผิดชอบโดยการเริ่มมีการบ้านให้ทำเพื่อส่งคุณครู นอกจากนี้ครูอนุบาลยังจะต้องดูแลเด็กๆในทุกๆเรื่องแทนผู้ปกครอง รวมถึงอาหารการกิน การเข้าห้องน้ำ อาบน้ำ การเล่นกับเพื่อนๆ กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน ไปจนถึงการนอนกลางวัน ครูอนุบาลจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองของนักเรียนมากที่สุดเมื่อเทียบกับครูในกลุ่มอื่นๆ 
ส่วนในเรื่องของวิชาการ ครูอนุบาลจะเป็นผู้ริเริ่มสอนให้นักเรียนอ่าน-เขียนได้ เริ่มพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และตรรกะ รวมไปถึงการสื่อสารทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ครูประถม

ดูแลเด็กในช่วยอายุ 6-11 ปี ซึ่งในช่วงอายุนี้จะเป็นช่วงอายุที่เด็กซนที่สุด ชอบเล่นเป็นกลุ่มเพื่อน ชอบทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำ จนในบางครั้งก็อาจรุนแรงเกินกว่าเหตุได้ เด็กในกลุ่มนี้ยังรับฟังคำสั่งสอนจากครูอยู่

ส่วนในเรื่องของวิชาการ ในระดับประถมจะเป็นระดับแรกที่เริ่มมีการแตกสายของวิชาที่เรียน จะมีการเรียนการสอนที่แยกวิชามากขึ้นไป ตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สุขศึกษา พละศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และอื่นๆ ครูผู้สอนก็เริ่มที่จะแบ่งตามสายวิชาของตนเอง ครูคณิตก็สอนแต่คณิต ครูภาษาอังกฤษก็สอนแต่ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ครูมัธยม

ดูแลเด็กในช่วงอายุ 12-17 ปี เป็นวัยที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นและพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เริ่มชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เด็กบางคนจะเริ่มเก็บตัวอยู่ในห้องของตัวเอง เริ่มฟังเพื่อนมากกว่าผู้ปกครองและครู ถือเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต

ในเรื่องของวิชาการก็จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้น โดยจะมีการศึกษาที่ลงลึกมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรายวิชา ครูที่สังกัดในโรงเรียนสามัญก็จะมีรายวิชาเพิ่มขึ้นมาเป็น 8 สาระการเรียนรู้ เช่นวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฯลฯ การศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กในวัยนี้ จะทำให้สามารถเริ่มพูดคุยโต้ตอบกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว ส่วนในเรื่องของการเรียนก็ยังจะต้องจ้ำจี้จ้ำชัยอยู่บ้าง ครูมัธยมจะสอนเนื้อหาในระดับสูงขึ้นเพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือที่เรียกกันว่า Admission / TCAS โดยจะต้องสอบหลายวิชาเพื่อนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยอีกที รายวิชาที่จะต้องสอบเช่น

 • GAT ความถนัดทั่วไป
 • PAT1 คณิตศาสตร์
 • PAT2 วิทยาศาสตร์
 • PAT3 วิศวกรรม
 • PAT4 สถาปัตยกรรม
 • PAT5 วิชาชีพครู
 • PAT6 ศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT7 ความถนัดภาษา

ครูมหาวิทยาลัย

ดูแลนักศึกษาในวัย 18 ปีขึ้นไปซึ่งพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว มีอิสระในชีวิตมากขึ้น เลือกชีวิตของตัวเอง ครูมหาวิทยาลัยจะไม่จ้ำจี้จ้ำไช หรือง้อให้นักเรียนมาเรียนเหมือนกับในระดับที่ผ่านๆมา ถ้านักเรียนไม่เข้าเรียน หรือไม่ส่งงาน assignment ก็สามารถปรับตกได้เลย

ในระดับมหาวิทยาลัยจะสอนเน้นลงลึกลงไปทางด้านวิชาการมากที่สุด ซึ่งก็จะเน้นเรียนกันเฉพาะทางตามแต่ละคณะ โดยส่วนมากใช้เวลา 4 ปีสำหรับกรเรียนในระดับปริญญาตรี และจะมีการฝึกงานหนึ่งปี ซึ่งนักศึกษาจะเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน จะต้องทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเอง สมัครฝึกงานด้วยตนเอง ยื่นเรซูเม่ฝึกงานกับบริษัทเอง ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานเอง ซึ่งแต่ละสายงาน และแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันออกไป เป็นต้น

รายวิชาเอกของครู

นอกจากการแบ่งครูตามกลุ่มของนักเรียนที่สอนแล้ว ยังสามารถแบ่งออกตามรายวิชาเอกของครูได้อีก โดยรวมแล้วรายวิชาเอกของครูประกอบไปด้วย

 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
 • สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
 • สาชาวิชาธุรกิจศึกษา
 • สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่
 • สาขาวิขาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
 • สาขาวิชาการอุดมศึกษา
 • สาขาวิขาอุตสาหกรรมศึกษา

*อ้างอิงจากสายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่ครูจบออกมา

รายได้ของครู

รายได้ของครูอ้างอิงจากฐานข้อมูลการรับราชการ

 • วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,050 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท
 • ประกาศนียบัตรบัณทิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท
 • ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อันดับครูผู้ช่วย 17,690 บาท
 • ปริญญาโททั่วไป อันดับครูผู้ช่วย 17,690 บาท
 • ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย 18,690 บาท
 • ปริญญาเอก อันดับครูผู้ช่วย 21,150 บาท

นอกจากนี้ยังมีรายได้ของครูในสถาบันเอกชนอีก โดยรายได้ของครูในสถาบันเอกชนจะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าครูราชการอยู่ 2-3 เท่าตัว แต่ก็จะไม่ได้รับสวัสดิการ บำเน็จ และบำนาญ เหมือนข้าราชการ

คุณสมบัติของครู

ผู้ที่สามารถสมัครงานครูได้จำเป็นจะต้องจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง และมีวิชาเอกหนึ่งวิชาจากในรายการนี้: การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การสอนวิชาเฉพาะ หรือ การศึกษานอกระบบโรงเรียน

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าผู้ที่ไม่ได้จบครู สามารถเป็นครูได้ไหม แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุป จึงทำให้ผู้ที่ไม่ได้จบครู ยังไม่สามารถสอบบรรจุเป็นครูในระบบราชการได้ แต่ก็สามารถสมัครงานครูเป็นครูในสถาบันเอกชนได้

นอกจากนี้ผู้ที่สมัครครูในระดับมหาวิทยาลัยนั้นมีความจำเป็นจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในรายวิชาย่อยของคณะนั้นๆ

การเลื่อนขั้นของครู

ครูที่เป็นข้าราชการจะมีระบบการเลื่อนขั้นตามอาชีพรับราชการ จะมีการสอบเลื่อนระดับ และทำผลงานส่งเพื่อเลื่อนระดับ ระดับของครูจะเรียกว่า ซี (C) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ C1 ขึ้นไปจนถึง C11 เมื่อระดับขั้น C สูงขึ้น เงินเดือนก็สูงขึ้นตาม

ครูเอกชนจะมีการเลื่อนระดับตามผลงานและความสามารถตามแต่ละโรงเรียนและสถาบันเป็นผู้กำหนด โดยจะเริ่มต้นจากครูปกติ ขึ้นไปเป็นรองหัวหน้าภาควิชา และจะอยู่ในระดับสูงสุดที่หัวหน้าภาควิชา ซึ่งครูก็สามารถย้ายสายไปเป็นครูปกครอง หรือครูบริหารได้

อ้างอิง https://sites.google.com/site/webjobthai/teacher

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

1 ความคิดเห็น

 1. […] อาชีพครูคืออาชีพที่มีหน้าที่สอนนักเรียนให้มีความรู้ แต่สำหรับประเทศไทย ครูไม่ได้ทำหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว ยังมีภาระหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องแบกรับ ซึ่งครูแต่ละโรงเรียนอาจจะแบกรับภาระงานที่นอกจากการสอนไม่เท่ากัน แต่โรงเรียนขนาดเล็ก ครู 1 คนอาจจะได้รับหลายหน้าที่มากกว่า อาจด้วยปัจจัยคนไม่พอ หรือไม่มีเงินพอในการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม ซึ่งงานบริหารต่างๆ ในโรงเรียน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูรับผิดชอบเกือบทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น […]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่