ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ 2566

6
0

เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ได้แล้ว ขณะ กกต.เน้นย้ำข้อพึงระวังการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566

เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ได้แล้วที่ vote62.com/candidates

ข้อมูลเครดิต โหวต 62

สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 ซึ่งกําหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา เป็นวันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทําความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 โดยได้กําหนดกรอบระยะเวลาการให้ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. พรรคการเมือง รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษปรับ หรือจําคุก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตลอดทั้งการยุบพรรคการเมือง

สําหรับข้อห้ามที่พึงระวังกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคํานวณ เป็นเงินได้แก่ผู้ใด รวมทั้งให้เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด ตลอดทั้งทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพ หรือการรื่นเริงต่างๆ และการเลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด โดยผู้สมัคร และพรรคการเมือง จะต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงข้าราชการ อย่าใช้ตําแหน่งหน้าที่ ในการเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เนื่องจากการใช้ตําแหน่งหน้าที่ก็อาจจะเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางทางการเมืองด้วย

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต-ปาร์ตี้ลิสต์ 2566

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เว็บไซต์ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Facebook แฟนเพจ “สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ประกาศผลสอบ A-Level วัดความรู้เชิงวิชาการ 2566
บทความถัดไปคำศัพท์เลือกตั้ง ที่เราได้ยินบ่อยๆในช่วงเลือกตั้ง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่