ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ ฟรี วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

335
0

ตัวอย่างแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (สำนักงาน กพ.)

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย

  • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความพอเพียงของข้อมูล
1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
1.1 อนุกรม

คำสั่ง จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1. – 4. มาเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด
1.1.1)   13   9   3   15   25   5   17   49   7   19   81   9   21 …

    1) 11
    2) 23
    3) 121
    4) 441
 
1.1.2)   3   9   12   21   33 …

    1) 27
    2) 35
    3) 42
    4) 54
 
1.1.3)   12   13   16   14   15   36   16   17 …

    1) 64
    2) 49
    3) 46
    4) 42
 
1.1.4)   3   14   7   45   15   124   31 …

    1) 160
    2) 252
    3) 315
    4) 378
 
1.1.5)   2500   625   250   175   160 …

    1) 125
    2) 139
    3) 145
    4) 157
 
1.1.6)   13   53   915   2527 …

    1) 5381
    2) 5375
    3) 5781
    4) 5775
 
1.1.7)   30   70   147   274   464 …

    1) 456
    2) 654
    3) 730
    4) 738
 

1.2 โจทย์คณิตศาสตร์

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือก 1. – 4. แล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
 
1.2.1) ซื้อเครื่องใช้ชิ้นหนึ่งราคา 2,550 บาท ถ้าต้องการขายให้ได้กำไรร้อยละ 30 จะต้องขายเครื่องใช้ชิ้นนี้ไปในราคากี่บาท

    1) 1,785
    2) 3,315
    3) 4,115
    4) 5,425
 
1.2.2) ถ้า x > y และ m เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง

    1) mx < my
    2) mx > my
    3) (x + m) > (y + m)
    4) (x – m) >(y – m)
 
1.2.3) เลขจำนวนคู่ 3 จำนวนเรียงลำดับกัน รวมกันได้ 36 ผลคูณของเลข 2 จำนวนหลัง จะมีค่าเท่าไร

    1) 120
    2) 132
    3) 140
    4) 168
 
1.2.4) ถ้า 4*2 = 14 และ 7*6 = 32 แล้ว 11*4 มีค่าเท่าใด

    1) 34
    2) 42
    3) 56
    4) 68
 
1.2.5) พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งถูกปรับลดเงินเดือนถึง 25% เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถ้าในปีต่อไปเศรษฐกิจดีขึ้น เขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ จึงจะทำให้เขาได้รับเงินเดือนเท่าเดิม

    1) 23
    2) 25
    3) 33
    4) 35
 
1.2.6) พ่อค้าซื้อไข่ไก่มาจำนวนหนึ่งทั้งหมด 270 ฟอง เขาจะคัดไข่ออกขาย 13 ของไข่ที่เหลืออยู่ทุกๆวัน อยากทราบว่าภายใน 3 วัน จะมีไข่ถูกคัดออกทั้งหมดกี่ฟอง

    1) 160
    2) 172
    3) 184
    4) 190

ตัวอย่างแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

คลิกที่นี่ เพื่อทำตัวอย่างแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย
บทความถัดไปแบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ท้องถิ่น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่