ค้นหาข้อมูลจาก Google
บทความ

คำถามสำหรับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2566 พร้อมเฉลย 20 ข้อ พร้อมเฉลย

คำถามสำหรับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2566 พร้อมเฉลย 20 ข้อ พร้อมเฉลย

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566 มีกิจกรรมมากมายที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น

คำถามสำหรับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2566 พร้อมเฉลย 20 ข้อ พร้อมเฉลย

 1. วิทยาศาสตร์คืออะไร?

วิทยาศาสตร์คือการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลโดยใช้วิธีการสังเกต ทดลอง และสร้างทฤษฎี

 1. วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่สาขาหลัก?

วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 สาขาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สังคม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์

 1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติคืออะไร?

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติคือการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และธรณีวิทยา

 1. วิทยาศาสตร์สังคมคืออะไร?

วิทยาศาสตร์สังคมคือการศึกษาเกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา

 1. วิทยาศาสตร์ประยุกต์คืออะไร?

วิทยาศาสตร์ประยุกต์คือการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การแพทย์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี

 1. วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คืออะไร?

วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คือการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ โดยไม่คำนึงถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

 1. ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์คืออะไร?

วิทยาศาสตร์มีประโยชน์มากมาย เช่น ช่วยให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติและจักรวาล พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และปรับปรุงคุณภาพชีวิต

 1. นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือใครบ้าง?

นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ ไอแซก นิวตัน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ หลุยส์ ปาสเตอร์ และแมเรียน คูรี

 1. รางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์คืออะไร?

รางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสาขาของตน รางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์มี 5 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยาหรือการแพทย์ วรรณกรรม และสันติภาพ

 1. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคือวันที่เท่าไหร่?

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี

 1. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติถูกกำหนดขึ้นเมื่อไหร่?

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยถูกกำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525

 1. ที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคืออะไร?

ที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคือวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศตั้งโรงเรียนหลวงสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นโรงเรียนสอนวิชาวิทยาศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย

 1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมีอะไรบ้าง?

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมีมากมาย เช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การบรรยายทางวิทยาศาสตร์ การสาธิตทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์

 1. วัตถุประสงค์ของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคืออะไร?

วัตถุประสงค์ของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคือเพื่อส่งเสริมให้คนไทยสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาโดยใช้วิทยาศาสตร์

 1. ผลของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคืออะไร?

ผลของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคือทำให้คนไทยสนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น และทำให้คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาโดยใช้วิทยาศาสตร์มากขึ้น

 1. ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและวิทยาศาสตร์สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร?

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหามากมาย เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาพลังงาน ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาการว่างงาน วิทยาศาสตร์สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เช่น การพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดน้ำ และการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ

 1. อนาคตของวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร?

อนาคตของวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจะสดใส ประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจมากมายและประเทศไทยมีทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลกได้

 1. อะไรคือความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี?

ความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนทุนวิจัย ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ และปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยี

 1. อะไรคือสิ่งที่ประเทศไทยควรทำเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี?

ประเทศไทยควรทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมให้คนไทยเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. วิทยาศาสตร์ คือ อนาคตของไทยความหมายนี้ คืออะไร
  วิทยาศาสตร์สามารถช่วยแก้ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและวิทยาศาสตร์สามารถช่วยประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลกได้
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button