การประเมิน Performance Appraisal (PA)

662
3

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง การประเมิน Performance Appraisal (PA)

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

คณะกรรมการประเมินผล การพัฒนางานตามข้อตกลง

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู

ศึกษาเพิ่มเติม คู่มือวิทยฐานะ PA ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว22/2564

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

3 ความคิดเห็น

  1. […] ความเชื่อมโยงของระบบการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครู PA […]

  2. […] แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ…………………….(ทุกสังกัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………….ระหว่างวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ………..ถึงวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ………..ผู้จัดทำข้อตกลงชื่อ………………………….สกุล…………………………………………ตำแหน่ง………………….วิทยฐานะ……………………………สถานศึกษา………………………………………………………………สังกัด………………………………………………………………….ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ……………….อัตราเงินเดือน………………………………บาทประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้( ) ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน( ) ห้องเรียนปฐมวัย( ) ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ( ) ห้องเรียนสายวิชาชีพ( ) ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย […]

  3. […] แบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ…………………….(ทุกสังกัด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …………….ระหว่างวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ………..ถึงวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ………..ผู้จัดทำข้อตกลงชื่อ………………………….สกุล…………………………………………ตำแหน่ง………………….วิทยฐานะ……………………………สถานศึกษา………………………………………………………………สังกัด………………………………………………………………….ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. ……………….อัตราเงินเดือน………………………………บาทประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้( ) ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน( ) ห้องเรียนปฐมวัย( ) ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ( ) ห้องเรียนสายวิชาชีพ( ) ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ/ตามอัธยาศัย […]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่