ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

278
0

ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT

การอ่าน Reading Test (RT) ป.1

การสอบ RT คือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะต้องสอบทุกโรงเรียน ในการสอบจะแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง เป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ อ่านรู้เรื่องเป็นคำแต่งประโยค อ่านประโยคแล้วเลือกตอบ และส่วนที่ 2 การอ่านออกเสียง เป็นการประเมินภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องอ่านออกเสียงคำ, ประโยค และข้อความ

การสอบ National Test (NT) ป.3

การสอบ National Test (NT) คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 2. ด้านคำนวณ (Numeracy) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป

ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT และตารางสอบ RT/NT ปีการศึกษา 2565
บทความถัดไปสอบ ก.พ 66 โค้งสุดท้าย รีบสมัครก่อนปิด 17 กุมภาพันธ์ นี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่