แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

20
0

แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 50 ข้อ…ไว้ทบทวนกันนะครับ!!

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจำนวนกี่หมวด กี่มาตรา

ก.8 หมวด 78 มาตรา

ข.8 หมวด 87 มาตรา

ค.9 หมวด 87 มาตรา

ง.9 หมวด 78 มาตรา //

2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น

ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา //

ข.แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ

ค.การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ

ง.การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

3.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

ก.19 ส.ค. 42

ข.20 ส.ค. 42 //

ค.1 ต.ค. 42

ง.1 พ.ย. 42

4.วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม //

ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย

ค.พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายจิตใจ

ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

5.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

ก.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ

ข.แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

ค.แผนการศึกษาแห่งชาติ //

ง.แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

6.ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา

ก.การถ่ายทอดความรู้

ข.การฝึกอบรม

ค.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ //

ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม

7.ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

ข.สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา //

ค.มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง

ง.กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

8.ข้อใดต่างจากพวก

ก.ครู

ข.คณาจารย์ //

ค.ผู้บริหารสถานศึกษา

ง.ผู้บริหารการศึกษา

9.ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.นี้ ได้แก่

ก.ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ข.ปฏิรูปการศึกษาของไทย

ค.พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ //

ง.พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

10.ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

ก.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน //

ข.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

ค.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ง.พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

11.ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.

ก.ปลูกฝังจิตสำนึงการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

ข.รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย

ค.รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ

ง.กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น //

12.ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา

ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด //

ข.กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ

ค.มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ง.รวมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา

13.คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย การปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด

ก.ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ

ข.กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง

ค.มีนโยบายเดียวกัน แต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี

ง.ถูกทุกข้อ //

14.ต่อไปนี้นี้ ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.รัฐ

ข.เอกชน

ค.องค์กรปกครองท้องถิ่น

ง.โรงเรียน //

15.ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา

ก.การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู

ข.การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา //

ค.เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล

ง.การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล

16.จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆ ที่สำคัญคือข้อใด

ก.ระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ข.สถานที่จัดการศึกษา

ค.ตัวผู้เข้ารับการศึกษา

ง.จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร //

17.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย

ก.สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย //

ข.ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาส

ค.จัดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

ง.ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้

18.ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.โรงเรียน

ข.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค.ศูนย์พัฒนาชุมชน //

ง.ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา

19.ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา

ก.ด้านวิชาการ

ข.งบประมาณ

ค.หลักสูตรการสอน //

ง.การบริหารทั่วไป

20.ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กรรมการโรงเรียน

ก.ผู้แทนครู

ข.ผู้แทนองค์กรเอกชน //

ค.ผู้แทนศิษย์เก่า

ง.ผู้แทนคุณวุฒิ

21.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาระดับใด

ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข.การศึกษาอุดมศึกษา

ค.การศึกษานอกโรงเรียน

ง.ทุกระดับ //

22.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพภายในได้แก่

ก.สถานศึกษาเท่านั้น

ข.สถานศึกษาและเขตพื้นที่

ค.สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ง.สถานศึกษา เขตพื้นที่ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ //

23.ข้อใดไม่ถูกต้อง

ก.ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรก ใน 5 ปี //

ข.สำนักงานรับรองมาตรฐานมีฐานะเป็นองค์กรมหาชน

ค.การประเมินผลคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา

ง.เสนอผลประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

24.หลักการจัดการศึกษาข้อใด ไม่สอดคล้องตาม พรบ.

ก.ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

ข.ครูต้องมีจิตสำนึกที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มความสามารถ //

ค.ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

ง.ต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ

25.ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตร

ก.พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัยตามศักยภาพ //

ข.สอดคล้องความต้องการชุมชน

ค.คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

ง.เหมาะสมกับความจริงก้าวหน้าด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

26.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาคบังคับของผู้ปกครอง

ก.เป็นสิทธิ

ข.เป็นหน้าที่ //

ค.เป็นเสรีภาพ

ง.ถูกทุกข้อ

27.ต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

ข.ผู้สอน หมายความว่าครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ

ค.กระทรวง หมายความว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ //

ง.ครู หมายความว่าบุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่ง เสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

28.ข้อใดไม่หลักการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ก.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

ข.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ค.การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ง.การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความ บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม //

29.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.หน่วยงานหรือสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

ข.มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน //

ค.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ง.องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ

30.การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักอะไรบ้าง

ก.มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ

ข.มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา

ค.ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

ง.ถูกทั้ง ก ข และ ค //

31.ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ก.การศึกษาในระบบการเรียนรู้ //

ข.การศึกษาตามอัธยาศัย

ค.การศึกษานอกระบบ

ง.การศึกษาในระบบ

32.ข้อใดไม่ใช่ระดับของการจัดการศึกษาในระบบ

ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข.การศึกษาปฐมวัยศึกษา //

ค.การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ง.ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค

33.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ก.ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับเก้าปี

ข.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการจัดการศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปี

ค.การศึกษาภาคบังคับเก้าปีและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปี จะต้องดำเนินการภายในปี พ.ศ. 2544 เป็นอย่างช้า //

ง.การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา

34.แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด

ก.ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

ข.ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด //

ค.หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด

ง.กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด

35.จุดเน้นของการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษาคือข้อใด

ก.ความรู้คู่คุณธรรม

ข.ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้

ค.ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ

ง.ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม //

36.ใครเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก.กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรม

ข.สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ

ค.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน //

ง.คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน

37.องค์กรหลักในกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกี่องค์กร

ก.1 องค์กร

ข.2 องค์กร

ค.3 องค์กร

ง.4 องค์กร //

38.การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก

ก.ปริมาณสถานศึกษา และความเหมาะสม ด้านอื่น

ข.จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น

ค.ปริมาณสถานศึกษา และจำนวนประชากร

ง.จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร และความเหมาะสมด้านอื่น //

39.ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจ ในด้านใดบ้าง

ก.บริหารบุคคล งบประมาณ บริหาร จัดการ และบริหารทั่วไป

ข.วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณและการ มีส่วนร่วม

ค.วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป //

ง.งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป

40.ใครเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ก.หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา

ข.เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาหน่วยงานอิสระ และสถานศึกษา

ค.หน่วยงานอิสระ และสถานศึกษา

ง.องค์กรมหาชน และสถานศึกษา

41.ใครเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอก

ก.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค.สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษา //

ง.สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

42.ใคร เป็นผู้ส่งเสริมให้ระบบ ขบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

ก.กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม //

ข.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค.องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

ง.สภาวิชาชีพ

43.องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เป็นองค์กรภายใต้การบริหารของข้อใด

ก.กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข.องค์กรกลาง บริหารงานบุคคล //

ค.สภาวิชาชีพ

ง.องค์กรอิสระ

44.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมดกี่คน

ก.12 คน

ข.15 คน //

ค.17 คน

ง.23 คน

45.ข้อใดกล่าวถูกต้อง สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

ก.อสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ

ข.ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุให้เป็นรายได้ของสถานศึคกษา

ค.เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการทำของเป็นรายได้ที่ไม่ต้องส่งทางการคลัง

ง.ถูกทุกข้อ //

46.ตามเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ควรมีฐานะอย่างไร

ก.เป็นองค์กรมหาชน

ข.เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงฯ //

ค.เป็นองค์กรอิสระในกำกับกระทรวง

ง.ถูกทุกข้อ

47.ตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ รัฐพึงจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา ไม่ถูกต้องในข้อใด

ก.การศึกษาที่จัดโดยบุคลา ครอบครัวองค์กรมหาชน //

ข.การศึกษาที่จัดโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ

ค.องค์กรอิสระ องค์กรวิชาชีพ สถาบันสังคม

ง.ถูกทุกข้อ

48.การประเมินผลภายนอกครั้งแรก ให้ทำภายในเวลาเท่าใด นับแต่วันที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใช้บังคับ

ก.3 ปี

ข.4 ปี

ค.5 ปี

ง.6 ปี //

49.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสถานศึกษาประเมินผู้เรียน

ก.พิจารณาจากการพัฒนาผู้เรียน

ข.พิจารณาจากพฤติกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม

ค.พิจารณาจากกระบวนการเรียนการสอน

ง.ถูกทุกข้อพิจารณาจากเวลาเรียน //

50.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดกี่คน

ก.15 คน

ข.17 คน

ค.23 คน

ง.27 คน //

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พร้อมเฉลย
บทความถัดไปประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปี 2565 (e-Exam)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่